Fra Wiki Grepolis NO
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: '''The original forum thread for this guide can be found [http://forum.grepolis.net/showthread.php?t=8511 here].''' '''A discussion thread for the same guide can be found [http://forum.en....)
 
 
(78 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''The original forum thread for this guide can be found [http://forum.grepolis.net/showthread.php?t=8511 here].'''
+
<font size="4">'''Den ultimate ledelsesguiden'''</font>~By Osl112
  
'''A discussion thread for the same guide can be found [http://forum.en.grepolis.com/showthread.php?t=8510 here].'''
 
 
 
<font size="4">'''The Ultimate Leadership Guide'''</font>~By Osl112
 
  
 
<font size="1">If you wish to use this guide elsewhere publicly, on for example other wikis, please do but give clear credit like the above (under the title). Please consider contacting Osl112, also. Do not rip.
 
<font size="1">If you wish to use this guide elsewhere publicly, on for example other wikis, please do but give clear credit like the above (under the title). Please consider contacting Osl112, also. Do not rip.
Linje 10: Linje 6:
 
This coincides with the wiki rules (#10)</font>
 
This coincides with the wiki rules (#10)</font>
  
Hey guys. Recently, on the questions forum there have been a number of posts reading "How to start a good alliance" and asking "How to lead". Well, I saw this and leapt at the oppurtunity in making a guide for how to lead, in depth. So, over the next week, I wrote this, hoping that my experiences in leading here (and on TW) would help those who are newer to leading out. Some people think being a leader can be learnt, whilst others think its a skill that you are born with. However, by reading this, you'll learn something. You may not agree with all of it, but its advice... You may not follow it fully, but try it.
+
Hei hei.
 +
I det siste har det vært spørsmål på forumet med "Hvordan starte en god allianse" og "Hvordan lede?". Vel, jeg tenkte at jeg da skulle ta å lage en guide angående dette. Derfor tok jeg å brukte de siste ukene til og gå igjennom mine erfaringer med det å lede andre spillere. Noen mener at det å være en leder kan læres, mens andre mener at det er en ferdighet som du er enten er født med eller ikke. Uansett så håper jeg at du ved å lese dette, i alle fall vil lære noe. Det er nok noe du ikke vil være enig i, men det er råd.. Du kan velge å ikke følge det, men prøv i det minste.
  
==Intro==
+
==Introduksjon==
  
First of all, I would like to introduce myself. I'm Osl112, a Grepolis player from the beginning who has recently returned from a rather long break due to RL issues. I have played three different worlds on Grepolis, some for longer than others.
+
Aller først, ønsker jeg å introdusere meg selv. Jeg er Osl123, en Grepolis spiller helt fra starten av som nylig har returnert fra en lengre pause pga irl problemer. Jeg har spilt på tre forskjellige verdener, noen for en lengre periode enn andre.
  
On world Beta, I had just joined on the borders of the core continents. This was my experimental world. I used it to get used to the game, learn strategies and discover different methods of playing. In some aspects, I could apply knowledge from similar games (Tribal Wars) to playing here.
+
Beta hadde jeg nettopp blitt med på utkanten av kontinentene. Dette var min utforsker verden. Jeg brukte denne verden til å bli kjent med spillet, lære strategier og oppdage forskjellige måter å spille på. I noen aspekter kunne jeg ta med meg kunnskap fra andre spill (Tribal Wars) og deretter bruke det her.  
  
On Gamma, my longest (and proudest) world, I was right in the center of the world. I quickly established myself on the empty forums and gained an invite to the non-MRA GrepoHugs. Inside GrepoHugs, I met many friends and learned a lot. I was "promoted" quite early on to being a council member in the leadership group. Here, I applied some previous knowledge (from TW) and learnt some new skills to leading an alliance. After a couple of fun months, I left GH due to real life issues and still regret leaving them to this day. As well as leaving allies behind who I had, and the whole tribe had got so close to.
+
Gamma, den verden hvor jeg spilte lengst på og er mest stolt av - var jeg plassert midt i sentrum av verden. Jeg satte meg raskt ned på det ellers så tomme forumet, og ble invitert inn i non-MRA GrepoHugs. I GrepoHugs møtte jeg mange venner og lærte masse! Jeg ble "forfremmet" ganske tidlig og lærte nok en gang nye ferdigheter når det kommer til å lede en allianse. Etter et par morsomme måneder, gikk jeg ut av GH pga irl ting og jeg angrer fortsatt på at jeg gikk derfra den dag idag.  
  
On Epsilon, I shortly played in Omega Nu Sigma. From the start, I was promoted to being a leader and was constantly bombed with different requests. I throughly enjoyed it, again, gaining experience.
+
Epsilon spilte jeg for en kort periode i Omega Nu Sigma. Fra starten av ble jeg forfremmet som leder og var konstant bombet med forskjellige forespørsler. Jeg koste meg, og fikk mer erfaring!
  
Now, from what I've learnt, I wish to help newer players to being good leaders. There are too many "MRAs" and so many nooby tribes, I cannot believe it. Its about time Grepolis had a guide to leading, and here it is. Sit back, this guide is rather long and attempts to cover all aspects of leadership. If you think there is something missing here, or something incorrect or even something that you don't agree with, please don't hesitate to post below.
+
Nå fra det jeg har lært ønsker jeg å hjelpe nye spillere til og bli gode ledere. Det er altfor mange "MRAs" og nooby allianser. Jeg kan ikke tro det! Det er på tide Grepolis fikk en guide på dette å lede, og her er den. Ta deg tok tid og sørg for at du sitter bra. Denne guiden er veldig lang, men inneholder alle aspekter om det å lede.
  
==Starting Off==
+
==Starten==
  
First of all, question yourself. Are you ready to become a leader? Leading an alliance is not all fun and games.
+
Aller først må du spørre deg selv om følgende; er du klar for å bli leder? Det å lede en allianse er ikke bare moro.
  
Leading is a massive time commitment. You will need to be super active if you want to become a good leader. You will be overseeing actions within the alliance, sorting out requests, overlooking the forums, researching other alliances and dealing with opponents. Last of all, but by far not the least, you will be leading your alliances members.
+
Det å lede tar mye tid. Du må være super aktiv dersom du ønsker å bli en god leder. Du blir nødt til å følge med på alt som skjer i alliansen, sortere ut forespørsler, se over forumet, søke på andre allianser og håndtere motstandere. Aller sist, men så absolutt ikke minst - du må lede alle dine medlemmer i alliansen.  
  
As a leader, you are the "face" for the alliance. Therefore, you need to perform in-game. If you aren't playing well, or if you are not active, members will lose trust in you and lose morale. If you the leader isn't performing, you'll see that the rest of the alliance steadily falls apart.
+
Som leder er du "ansiktet" til alliansen. Derfor må du prestere på spillet. Dersom du ikke spiller bra eller du ikke er aktiv, vil medlemmene miste tillitten til deg og du vil miste moral. Dersom du som leder ikke presterer, vil du også merke at resten av medlemmene også vil falle fra hverandre.  
  
See that an alliance is a model that has been homemade. The leader is the glue that holds it together. The weaker the glue, the less the "model" holds together. However, if the glue constantly performs (in-game and as a leader), the closer the model will be. This model will hold together if the glue is stronger and doesn't weaken over time.
+
En allianse er en modell som er hjemmelaget. Lederen vil da være limet som holder det sammen. Jo svakere limet er, jo svakere vil også "modellen" holde. Dersom limet hele tiden presterer bra (på spillet og som leder), så vil også modellen bli bedre og sterkere. Denne modellen vil holde sammen dersom limet er sterkt og ikke svekkes over tid.  
  
If you feel that you are a good enough, experienced player as well as being active enough, it is time to plan your alliance. What type of alliance do you wish to create? How will it work? You have a number of options.
+
Dersom du mener du er god nok, samt har erfaring nok samtidig som du er aktiv så er det på tide å begynne planleggingen av din allianse. Hvilken type allianse ønsker du å lage? Hvordan fungerer det? Du har flere muligheter.
  
First, choose what type of alliance you wish to have. These options are key to how all works out in the end.
+
Først velger du hvilken type allianse du ønsker å ha. Disse valgene er nøkkelpunkt for hvordan det vil fungere i lengden.  
  
 
===Premade===
 
===Premade===
  
A premade alliance is a great idea if you are experienced and active on the external forums. A premade is where you recruit members before the world actually starts. This way, you will be able to organise the alliance before the world starts. You are also able to pick who you want before they are gobbled up by other alliances, able to recruit your friends and other experienced players. You can also set a criteria for recruiting (experienced etc, but you are unable to set criteria such as "only two members per island" or "other ### points please"). You won't have to chance it on whether decent members are in your area or whether anyone else joins, as you will already have an alliance before you start. Just don't forget to tell your members what direction the alliance will start.
+
En premade allianse er en god idè dersom du har erfaring og aktiv på det offentlige forumet. En premade er når du rekrutterer medlemmer før en ny verden faktisk starter. På denne måten vil du ha muligheten til å organisere alliansen før verden starter! Du vil også ha muligheten til å velge hvem du ønsker å ha der før dem blir tatt av andre allianser. Du vil også ha muligheten til å rekruttere dine venner og andre erfarne spillere. Du kan også sette kriterier for rekrutteringer (erfaring ect, men du vil ikke kunne sette kriterier som "kun to medlemmer per øy" og "xxx poeng takk"). Du slipper å endre på det for hvorvidt spillere er i ditt område eller om andre joiner, da du alltid vil ha en allianse før du starter. Bare ikke glem å fortell alle medlemmene hvilken retning dere skal starte på.
  
+ You are (almost) guarranteed to have members you trust join. You can organise the alliance and plan with members before the world begins.
+
+ Du er (nesten) garantert til å ha medlemmene som du stoler på til å bli med. Du kan organisere alliansen og planlegge med medlemmene før verden begynner.
  
- If you all start in one key direction, you may end up with three, four or even five members on the same island as each other and may struggle growing later.
+
- Dersom dere starter opp i en retning, kan dere ende opp med tre, fire eller fem spillere på samme øy. Og vil derfor etterhvert få store problemer med å utvikle dere. Enkelte kriterier kan ikke bli satt, samt at det ikke alltid er noen garanti på at disse forhåndsrekrutterte spillere vil joine.
Certain criteria cannot be set. No guarantee that all these pre-recruited people will join.
 
  
===MRA (Mass Recruiting Alliance)===
+
===MRA (Masse rekrutteringsallianse)===
  
An MRA is where you go into a world and recruit everyone you can. When someone creates an MRA, there is often little, or no criteria whatsoever. Since an MRA may let anyone into an alliance, you may later find out some players lack fundementals, such as even being able to play or communication. As well as this, with a non-select bunch of members, not all of them will play with the alliance and many will drift away and won't help your alliance. Due to this, MRAs often fail or go "out of control". However, it may work if someone recruits according to a criteria. MRAs are often looked upon as nooby alliances.
+
En MRA er når du blir med i en verden og rekrutterer alle du kan. Når noen lager en MRA, er det som oftest lave eller ingen kriterier i det hele tatt. Siden en MRA godtar alle inn i en allianse, vil du seinere oppdage at noen av de spillerne mangler grunnleggende ferdigheter - som f.eks mangel på kommunikasjon. I tillegg til dette vil ikke-valgte spillere, vil veldig mange av dem etterhvert forsvinne fra alliansen og mange av dem vil ikke en gang hjelpe til dersom nødvendig. Det er pga dette at MRA ofte blir mislykka eller "går ut av kontroll". Det vil derimot kunne fungere dersom noen rekrutterer ut ifra kriterier. MRA vil ofte bli sett på som noobish!
  
+ Recruiting criteria may be fully set.
+
+ Rekrutteringskriterier kan bli satt.
  
- MRAs often consist of 100+ players, leading and trusting 100+ players can get out of control. Recruiting anyone (as MRAs do) could mean recruiting spies or inactive players into your alliance, who won't help the alliance go further. No guarantee that anyone will join the alliance.
+
- MRA har ofte 100+ spillere. Det å lede og stole på 100+ spillere kan bli for mye. Rekruttere alle (som MRA gjør) kan også bety å rekruttere spioner eller inaktive spillere inn i din allianse, som derfor ikke vil hjelpe din allianse framover. Ingen garanti for at noen vil joine alliansen.
  
===Set Criteria Alliances===
+
===Sett kriterier for allianse===
  
Normal alliances often recruit people once in the world and have a set criteria. This criteria will often include a certain amount of activity or points, a membership limit and sometimes a communication requirement, such as having skype. This way, you will be able to control who enters your alliance more strictly, meaning that members you have should be better players and more trustworthy. However, if it is only you starting the alliance, you will struggle to find any other good players to join you (as players like joining alliances that already have some members behind them). I advise players who have some experience but don't have much exernal forum activity or achievements to start an SCA or a normal alliance.
+
Normale allianser rekrutterer ofte spillere i den verden, og har satt kriterier. Kriteriene vil ofte inneholde et spesifikt antall poeng eller aktivitet, en medlemsgrense og noen ganger et kommunikasjonskrav - f.eks å ha skype. På denne måten vil du kunne styre hvem som får tilgang til din allianse mer bestemt, noe som i utgangspunktet vil bety at de spillerne har mer erfaring og er til å stole på. Likevel er det veldig vanskelig for deg alene å starte opp en allianse. De fleste spillerne ønsker å bli med i en allianse som allerede har noen medlemmer i seg, sånn at den vet at det er støtte å hente der. Jeg anbefaler erfarne spillerne som ikke er så mye på forumet og prestasjoner til å starte SCA eller en normal allianse.  
  
+ Recruiting criteria may be fully set. Stricter control on who enters the alliance. If you see that the members are growing, you can see that they are active before recruitment.
+
+ Du setter kriteriene. Strengere kontroll på hvem som blir med i alliansen. Dersom du ser at en spiller vokser, vil du også kunne se at dem er aktiv før rekruttering.  
  
- No guarantee that anyone will join the alliance. People often go for alliances with more members, as they know that alliance is up and running, with some pushing power.
+
- Ingen garanti for at noen vil joine alliansen. Folk vil for det meste gå etter allianser med flere medlemmer, da dem vet at den alliansen er oppe og går.  
  
  
As well as this, you must decide how it will work. Three choices here, three that have been used throughout history as well.
 
  
===Democracy===
+
Du må selv bestemme hvordan dette skal gå. Tre valg her, tre som har vært brukt opp igjennom historien.
  
Democracy in an alliance sometimes work, depending on the experience and trust of the members. Members have ideas, submit them and then each member has a vote to choice whether it should go ahead or happen or not. With democracy, the members near enough control the alliance so therefore, it is paramount that you trust the members as well as the members trusting you to pass down any ally requests or information. However, if members are untrustworthy, immature or inexperienced, some terrible descions may be made that make the alliance go horrible wrong. Sometimes advisable for premades.
+
===Demokrati===
  
===Dictatorship===
+
Demokrati innad en allianse fungerer av og til, men det er også avhengig av erfaringen og tilliten til de andre medlemmene. Medlemmer har ideer, sleng dem ut til resten og la dem stemme over hvilket valg dere skal gå for. Med demokrati er medlemmene nær kontrollen av alliansen, og derfor er det veldig viktig at du stoler på medlemmene som du gir informasjon om forslag og ideer til. Av og til vil det være noen spillere du ikke kan stole på. Disse vil gjerne ta dårlige valg som gjør at alliansen kan gjøre det veldig dårlig. Derfor er demokrati ofte en god idè for allianser som er premade.
  
Dictatorships, as you may jolly well know, are where the leader controls everything. From the way a member plays (defensive or offensive) to who comes in and out. It can be good, as you can strictly control what happens within the alliance. It works well if the trust between leader and members is good, but may fail if members feel that they are being bossed about too much. They could revolt. Especially if the leader makes an unpopular decision. Everything is in the hands of the leader. Recommened only if you are highly accurate, highly experienced and know what you are doing.
+
===Diktatur===
  
===Mixed===
+
Diktatur, som du kanskje vet om, er når lederen kontrollerer alt. Fra hvordan en spiller skal spille (offensiv eller defensiv) til hvem som kommer inn og hvem som skal ut. Det kan være bra, da du kan være så streng du bare vil og kan kontrollere hva som skjer i alliansen. Det fungerer bra dersom tilliten mellom leder og medlemmer er bra, men vil mislykkes dersom medlemmene føler at dem vil hersjet rundt for mye. Da vil det bli opprør! Spesielt dersom lederen gjør et veldig upopulært valg. Alt er i hendene på lederen. Anbefales kun dersom du er veldig presis, har masse erfaring og vet akkurat hva du gjør.
  
A mixed approach takes the best of both democracy and dictatorship. The best thing about it is that you can personalise it to your preference. I recommend leaving it up to the leader on diplomacy and recruiting, whilst ideas about the alliance or involving alliance members up to them. The most important thing though is that the leader makes the final decision.
+
===Mikset===
  
Once you have planned this, you are almost ready to start leading. But before that, think about your objective. What do you wish to do and how do you wish to achieve it? As well as this, you may wish to think about a name. Try something not too cheesy but not too nooby. Simple names are usually best, as well as names involving famous latin quotes.
+
En miks av både demokrati og diktatur tar det beste fra begge deler. Det beste med dette, er at du kan forme den sånn som du selv ønsker. Jeg anbefaler å la rekruttering og demokrati være opp til lederen. Det aller viktigste er at den personen som har det siste ordet er lederen.  
  
 +
Når du har planlagt dette er du snart klar for å starte ledingen. Før det så må du tenkte på din mål. Hva ønsker du å gjøre og hvordan skal du klare det? I tillegg til dette må du begynne å tenke på et navn. Prøv noe som ikke høres for teit og noobish ut. Enkle navn er som oftest det beste - det samme går for navn med kjente latinske ordtak.
  
==Recruitment==
+
==Rekruttering==
  
Who to recruit is up to the leader. The leader should always choose to create a criteria which must be met by the player to even consider his entry into the alliance.  
+
Hvem som skal rekrutteres er opp til lederen. Lederen burde alltid velge å sette opp kriterier som må være møtt av en spiller før en i det hele tatt skal vurdere å ta dem inn.  
  
Good criterias should be thorough and followed well except for certain cases.These exceptions could be that the you trust the player (played with him/her before) or that he is a friend of an alliance member. Decent criterias should cover most key fundementals, including communication, activity, location and loyalty. It can be seen as being a kind of contract.
+
Gode kriterier burde være nøyaktige og fulgt nøye bortsett fra enkelte tilfeller. Inntakene kan være at du stoler på personen da du har spilt sammen med han/hun tidligere, eller at vedkommende er venn med en av de andre medlemmene. Kriterier burde inneholde grunnleggende nøkkelting; kommunikasjon, aktivitet, plassert og lojalitet. Det kan bli sett på som en slags kontrakt!
  
Choosing the criteria is always the leaders choice. However, remember that the stricter the recruitment rules, the more control you will have over players entering the alliance and thus, the more trustworthy they should be. The more open they are, the more people you should expect applying for the alliance. Of course, you may choose not to have any criteria. But this means you have to go by your own judgement, which may vary upon day. The more requests you may have to read as well, as there is no way of eliminating a player straight off.
+
Det å være kriterier er alltid lederen valg. Bare husk at jo strengere krav du har, jo bedre kontroll vil du ha på hvem som kommer inn i alliansen din og derfor også vil være lettere å stole på. Du kan også selvfølgelig velge å ikke ha noen kriterier, men dette betyr at du er nødt til å gå etter dine egne meninger - noe som ikke alltid trenger å være en bra ting. Forespørsler får du nok også masse av, da det er umulig å avfeie en spiller med en gang.  
  
Criterias should be followed, yes, but never fully trusted upon. Sometimes players that may of fit the criteria at that moment fail and possibly hurt growth of your alliance later on. Therefore, you should research players as well before recruting them. With research, you can see how they are doing on other worlds, as well as being able to look at maps to see if their location may collide with members of your alliance currently. Only once you are sure that they will fit what you are looking for, then you invite/accept their request.
+
Kriteriene du setter burde bli fulgt, men ikke sett all din lit til det. Noen ganger kan spillere som i utgangspunktet oppfyller kravene ha fått et lite knekk poengmessig, og vil deretter vokse i alliansen etterhvert. Derfor er det viktig å søke på spillerne samtidig som du vurderer å rekruttere dem. Ved å søke på dem kan du se hvordan dem gjør det på andre verdener. I tillegg kan du sjekke kartet for å se om plasseringen til den spilleren kolliderer med resten av dine spillere. Når du vet at dem vil passe inn i alliansen din kan du deretter invitere/godta forespørselen.
  
Remember to check and review your criteria regulary; you may wish to tighten it once or twice depending on whether you think you have enough members. Also, once your criteria has been updated, you may wish to review members of your alliance to see if they are up to scratch.
+
Husk å sjekk og overvei dine kriterier ofte; du kan tenke på å gjøre dem strengere en eller to ganger dersom du føler at du begynner å få nok medlemmer. Også når du har oppdatert dine kriterier, kan det være en idè å gå over din medlemsliste for og se om det er noen som ikke helt når opp til dine krav.  
  
Now that I've talked about what you should look for in a recruit, I think I should go a little further into inviting and requests...
+
Nå som jeg har skrevet litt om hva du burde se etter når du skal rekruttere. Tenkte jeg å ta for meg dette med og invitere og forespørsel...
  
===Inviting People===
+
===Invitere spillere===
  
Players won't always start running forward saying they would like to join. First of all, you will have to hunt the good players down.
+
Spillere vil ikke alltid starte med å løpe rundt og si at dem ønsker å joine. Derfor er det godt mulig at du blir nødt til å jakte på de gode spillerne.  
  
Start using the map and look for players in the same continent as you that look as if they are decent. If you think you've found a decent player, I advise noting his name and then continue looking. Once you feel that you have a decent amount of players to get the alliance running, do as it says above. Eliminate the people who don't fit the criteria (although you should not have included any who don't fit the criteria) and do some research into these players. Still fit? Now its time to invite them.
+
Start med å bruke kartet og se etter spillere som ligger på samme kontinent som deg selv. Når du tror du har funnet en spiller som du tror kan være bra, notert navnet hans og let videre etter andre. Når du føler at du har nok spillere til å få opp alliansen og gå, kand u gjøre som sagt over.. Eliminer de spillerne du ikke mener passer til kravene dine (selv om du på dette punktet ikke burde ha noen sånne spillere) og gjør samme søk på disse spillerne. Passer dem enda? Da er det på tide å invitere dem.
  
However, inviting them straight away is the wrong thing to do. That would be like giving a person a contract without telling them what you are giving him/her. A childish thing to do really. Before inviting, the best leaders always give the player a mail.
+
Likevel er det å invitere dem sånn uten videre noe du ikke burde gjøre. Det er det samme som å gi noen andre en kontakt uten og fortelle dem hva du gir til han/hun. En barnslig ting å gjøre faktisk! Før du inviterer vil de beste lederne alltid sende en melding først.  
  
Giving a player a mail is a great thing to do before inviting them. You show interest in the player and the way he is playing. If the mail is written correctly, you should influence him to join.  
+
Det å sende en melding til spilleren først er en flott ting å gjøre før du inviterer noen. Du viser interesse i spilleren og måten han spiller på. Dersom meldingen er skrevet på en bra måte, burde du kunne overbevise han om å joine deg.  
  
Create a template for a general mail that could be sent to everyone. It should be clear that you wish to invite them, but that shouldn't be it. I recommend giving them some details, including the objective and how you are going to achieve it, whether it would be through strength, numbers or teamwork. Just remember to live up to this promise with everyone later, as you will need to help your members to make this happen later. Tell the member what support the alliance will offer, when the member requires it. Tell the member what the atmosphere is like within the alliance. However, don't overdo it or give away any secrets. If he wishes to oppose you later, he could use this against you.
+
Lag deg en mal for hvordan en generel melding skal se ut som du kan sende til alle. Det burde stå klart og tydelig at du ønsker å invitere dem, men det burde ikke være det eneste. Jeg anbefaler å gi dem noen detaljer som inkluderer mål og hvordan du planlegger å oppnå dem - hvorvidt det er gjennom styrke, antall eller samarbeid. Bare husk å leve opp til løftet ditt til alle sammen seinere, da du vil trenge hjelp fra medlemmene til og få det til å skje. Fortell spilleren hvilken støtte alliansen vil tilby når spillerne etterhvert til spørre etter dette. Skriv også noe om hvilken atmorsfære det er i alliansen. Bare husk å ikke overdrive, eller avsløre noen hemmeligheter. Dersom han ønsker å gå opp mot deg seinere kan han bruke det imot deg.
  
Grammar, punctuation and style in this mail should be good. It may sound like primary/elementary school, but use full stops, capital letters and commas. If you don't, the mail will look immature or even sarcastic. As for style, it is your choice. You may choose to look formal, which will give a serious, firm look. Alternatively, you may decide to look informal and may start a conversation with a player. This will make the alliance look rather friendly, although it can look immature. I recommend using the informal approach only if you have gained a reputation as an alliance. However, there is a fine line between looking informal and nooby. Looking nooby is the worse thing you could do, as it could look sarcastic to the player you wish to join. Remember, this mail should be the introduction to the alliance and here, first impressions matter.
+
Grammatikk, tegnsetting og stilen over denne meldingen burde også være bra. Det kan høres ut som barne- og ungdomsskole, men bruk fulle setninger, store bokstaver og komma. Dersom du ikke gjør det så vil meldingen blir sett på som barnslig og kanskje sarkastisk. Når det kommer til stil så bestemmer du dette selv!
  
Before you send the mail off, tell the player to reply within a certain time limit, depending on how active you wish members to be. If he doesn't reply within that time, the player may not be that active or as active as you thought. However, if he does reply, and say yes, get ready to invite him. Don't take too long either, as if he/she feels that the leader is inactive, the player won't join.
+
Du kan velge å ha det formelt, noe som gjenspeiler seriøsitet. Eller så kan du velge å ha det uformelt, og kan dermed også tenkes å starte en samtale med den spilleren. Alliansen vil framstå som vennlig, men kan også tas for å være useriøs. Jeg vil anbefale deg å bruke den uformelle stilen dersom du har fått et rykte på alliansen. Likevel er det en fin linje mellom det å være uformell og noobish. Det å bli oppfattet som nobb er det verste som kan skje. Husk at førsteinntrykket er alt.
  
Now relook at this mail. Its lacking a personal touch. This template will be sent to all of those you wish to invite and if they find out it was sent to each and everyone, it gives the feeling that you couldn't be asked. If it isn't personal enough, the mail will alienate the player. Make it a little personal, include the players name a few times and vary each mail a little bit.
+
Før du sender meldingen kan det være lurt å skrive med at spilleren må svare innen en viss tid - da får du også sett litt på aktiviteten. Dersom den spilleren ikke svarer innen tidsfristen, er han enten ikke interessert eller kanskje ikke så aktiv som du først trodde. Skulle han svare deg og takke ja, så burde du også stå klar ved å invitere han. Bare husk å ikke bruk for lang tid på dette, da det lett kan oppfattes som om at du ikke er aktiv nok og da vil ikke spilleren joine alliansen din likevel.
  
Last of all, try not to invite players already in alliances unless they ask you (which can still be dodgy). If you do, alliances can become aggrevated and may even start a war! Try to stay away from doing that.
+
Se nå over meldingen. Den mangler et personlig preg! Denne malen skal bli sendt til alle spillerne du ønsker å invitere, men dersom dem finner ut at du har sendt den samme meldingen til andre så kan det lett oppfattes som om at du egentlig ikke er så interessert som du later som. Gjør den derfor litt mer personlig! Bruk brukernavnet til spilleren av og til, og gjør gjerne om på meldingen noen ganger.  
  
===Requests===
+
Helt til slutt burde du prøve å ikke invitere spillere som allerede har en allianse. Med mindre dem spør deg først (noe som selvfølgelig kan gi problemer etterhvert). Med problemer tenker jeg på at den alliansen kan erklære deg krig, og det er noe du ønsker å unngå.
  
First of all, requests should be written to the leader or recruiter. If not, it shows that the player trying to join hasn't been bothered to read the profile, or even been bothered to do his research (in return, it should be easily visible on who to request an invite from on the alliance profile).
+
===Forespørsler/søknader===
  
Secondly, the mail should be well written. Below are three examples of different requests you may recieve during your leadership and what they represent in my eyes. Depending on your criteria and views, you may react the same/differently to these requests.
+
Aller først så burde forespørsler bli skrevet til lederen eller rekruttøren. Dersom dette ikke blir gjort så viser det at spilleren ikke har tatt seg bryet ved å lese allianseprofilen, eller i det hele tatt orker å sjekke litt rundt. Derfor er dette veldig lett å se ut ifra hvem som mottar forespørselen!
  
Example 1: "can i plz join ur alience"
+
For det andre burde søknaden være bra skrevet. Under er det tre eksempler på forskjellige søknader som du mest sannsynlig vil kunne motta under din tid som leder, og i tillegg hva dem representerer i mine øyner. Du kan reagere annerledes/på samme måte som meg - det kommer an på dine kriterier.
  
Oh dear. This is pitiful and extremely nooby. This shows no information or experience and should never ever be accepted. It doesn't even show any interest.
 
  
Example 2: "I wish to join ur alliance. I have played on world gamma and theta so i have experience. I will be active and want to be a part of your allience."
+
''Eksempel 1:'' "kan jeg plz joine din allianse?"
  
It is up to you whether this player joins the alliance. It does show some will to join, as we as showing quite a bit of interest. It also gives the leader a little information about experience. However, the player hasn't taken too much effort getting all the grammar correct. This shows some immaturity. I would do some added research to see how he has done in the past and depending on how strict your recruitment policy is, accept or smoothly decline.
+
Å jøsses! Dette er lavt og veldig noobish. Jeg har spilt på Gamma og Theta så jeg har erfaring. Denne type søknad viser ingen informasjon eller tegn til erfaring, og burde aldri bli godtatt. Den viser ikke en gang interesse!
  
Example 3: "Dear Osl112,
+
''Eksempel 2:'' "Jeg ønsker å joine alliansen din. Jeg har spilt på Gamma og Theta så jeg har erfaring. Jeg kommer til å være aktiv og ønsker å være en del av din allianse."
I see that your alliance is in my continent and recruiting, so therefore, may I join "Alliance 112"?
 
  
I have plenty of experience at Grepolis. On world Beta, I managed to get 6 villages and successfully got the place of Forum Moderator in "Alliance 113". I quite this world due to time issues.
+
Det er helt opp til deg dersom denne spilleren får bli med i alliansen din eller ikke. Den viser noe vilje til å ønske og bli med i alliansen, samt at den viser noe interesse. Den gir også lederen litt informasjon om erfaring, men spilleren har ikke brukt spesielt med tid på å få grammatikken korrekt. Det viser litt umodenhet! Jeg vil søke opp spilleren og sjekke litt rundt for å se hva han har gjort tidligere og ut ifra hvor strenge krav du har så kan du enten gi han et vennlig avslag, eller invitere han.  
  
I have also been successful in world Delta. I was a key player for "Alliance 114" against "115" in the war for Ocean 45. We were successful in the end, as an individual I managed to get to 8th.
+
''Eksempel 3;'' Kjære Osl112, jeg ser at din allianse er i mitt kontinent og at dere rekrutterer. Derfor lurte jeg på om jeg kunne joine "allianse 112"?
  
I feel that I would be a key asset for your alliance, in communication and strategy. I feel that your alliance would be perfect for me.
+
Jeg har masse erfaring fra Grepolis. På Beta klarte jeg å få 6 landsbyer og fikk etterhvert jobben som forummoderator i "allianse 113". Jeg sluttet på denne verden pga tidsproblemer.
If you wish to contact me, my skype is "Player112".  
 
  
Thanks
+
Jeg har også spilt på Delta hvor jeg var nøkkelspiller i "allianse 114" mot "115", hvor vi da kjempet om Hav 45. Vi klarte dette til slutt, og jeg endte opp som nr 8.
"Player112""
 
  
*Please note, Alliance 112, Alliance 113, Alliance 114 and Alliance 115 non existant and just inventive names using the suffix of my name ... Same with the name "Player112" and his skype. Neither exist to my knowledge.
+
Jeg føler at jeg kan bidra mye til alliansen, både med kommunikasjon og strageti. Jeg føler at alliansen deres vil passe perfekt for meg. Min skype er "Spiller123".  
  
Just about perfect. A great application. However, before you accept it, do a small bit of research using external tools, such as GrepoStats. If he fits your criteria, accept.
+
Tusen takk "Spiller123".  
  
But does the offer seem too good to be true? In some cases, spark a conversation with him/her before allowing the player to enter. By starting a conversation, you may see the players want to join the alliance, or a spy. As your alliance gets better, spies will want to get into the alliance to get all the information they can. If offers are too good to be true, they could be spies.
+
* Merk allianse 112, allianse 113, allianse 114 og allianse 115 er ikke allianser som faktisk finner. Det samme gjør ikke spiller123 såvidt jeg vet.
  
Other ways of telling a spy is if they suddenly jump ship from a top alliance to yours without much reason. Always be slightly skeptical of people jumping alliances, though 95% of the time they honest want to join the alliance as an honest member.
+
Nesten perfekt! En ganske bra søknad. Bare husk at før du inviterer han så burde du søke opp denne spilleren ved å bruke eksterne verktøy, som f.eks GrepoStats. Dersom han oppfyller dine kriterier kan du sende invitasjonen!
  
When you recieve a request which isn't up to scratch or doesn't meet what you are looking for, you will have to decline them. You could just leave it, but if you do this, you'll leave the player steadily getting impatient.
+
Skulle søknaden se for god ut til å være sann så kan du starte en samtale med han/hun først. Når du starter en samtale burde du kunne se om vedkommende er genuint interessert, eller ønsker innsyn som spion. Etterhvert som alliansen din blir større og sterkere, vil spioner ønske å komme seg inn i alliansen din for og få tak i informasjon. Så dersom søknaden er for god til å være sann, så er det også godt mulig at dette nettopp er en spion.  
  
Leaders have to be friendly, approachable, but strong. You must have a sense of power to be a leader and musn't wimper under pressure. You'l see that these attributes must be used in many occasions through your leadership. This is where you'll need them.
+
En annen god måte å avsløre en spion på, er dersom en spiller plutselig hopper fra en topp allianse til din uten noen spesielt god grunn. Vær alltid spesielt skeptisk til spillere som hopper fra allianse til allianse. Selv om dem i 95%  av tilfellene er ærlige spillere som ønsker å bli en del av din allianse for ærlige grunner.  
  
Send a polite mail rejecting their request. If the player moans about it, it shows their level of immaturity and thus, more reasons why you don't want them in your alliance. However, if you send them a harsh mail rejecting the player, they would rightly get aggrevated over it. My advice would be to be strong, but not harsh. Remember your grammar as well.
+
Når du mottar en søknad som ikke helt oppfyller dine krav, så burde du vurdere å avslå dem på en vennlig måte. Dersom du ikke svarer i det hele tatt så vil bare spilleren bli utålmodig, og kan starte å mase.  
  
So that is it to recruiting. You will have to look in the beginning, but later on, the requests should start flooding once you have established yourself. Don't accept all of them (unless you wish to, in which case I highly recommend you don't) and research each and every player to check their past. Maybe some have a hidden past, you'll never know unless you research.
+
Ledere må være vennlig og oppnåelige, men sterke. Du må ha sansen for å være leder og kan ikke bøye deg under press. Du vil komme til å legge merke til at du vil trenge disse egenskapene mange ganger i løpet av tiden. Dette er hvor du trenger dem!
  
==Diplomacy==
+
Send en hyggelig melding hvor du avslår søknaden. Dersom spilleren klager på det, vil det bare vise deg hvor umoden dem er og gir deg bare enda flere grunner til hvorfor du avslo akkurat den søknaden. Du vil også raskt vite at du gjorde det riktige! Sender du derimot en frekk melding tilbake, vil det bare gjøre dem sur og irritert. Mitt råd vil være at du er streng, men ikke frekk. Husk at grammatikken også burde være ok.
  
First of all, diplomacy is not a way to go round and win Grepolis. You'll find out if you ally everyone, that some alliance will fall out with another and either find yourself split or waging war. Allying and NAPing are not always helpful, they can hamper. However, if you pick the correct allies, they may help you dozens. Therefore, you should always be careful picking them. In this section, I will go through three different relationships with other alliances and when they should be used or not used.
+
Det er det hele om rekruttering i alle fall. Etterhvert som du utvikler deg som allianse vil søknadene renne inn. Ikke aksepter alle med mindre du ønsker dette, men jeg anbefaler deg strengt å ikke gjøre dette. Husk også å søk litt på spillerne som søker og sjekk hva som har blitt gjort tidligere. Noen kan ha en skjult fortid, men det vet du jo ikke før du har prøvd.
  
===Allies===
+
==Diplomati==
  
There are many things to consider when allying another alliance. Many things, including location, communication and what your members think. If picked incorrectly, they can even destroy your alliance. So lets begin.
+
Det aller viktigste er at diplomati er ikke rette veien rundt å vinne på Grepolis. Du vil finne ut at dersom du blir allierte med alle, så vil noen allianser finne egne veier og bryte ut - du kan ende opp med å stå midt i et drag og ikke vite hvor du skal gå. Allierte og iaps er ikke alltid til hjelp, men dersom du velger riktig allierte kan det hjelpe deg ganske mye. Derfor burde du alltid være forsiktig når du velger dem ut. I denne seksjonen vil jeg derfor gå igjennom tre forskjellige forhold med andre allianser og fortelle litt om hvordan dem burde bli brukt og ikke.
  
Location is a key thing to note. If your ally is really close to your alliance, the more it may be able to help in certain situation but the less expansion room and area to move into you'll have. However, if you have an ally that is too far away, they won't be able to help you much but leave you plenty of room to expand. Keep this in mind when picking allies.
+
===Allierte===
  
Think for the future. It can be good to have an ally that is in the continent next to you, but if that is where you want to expand in the future, it is not a good idea. You'll end up slowing each other down as you try to spread between islands trying to find new places to conquer. It will bring you to a dead end.  
+
Det er mange ting å ta til betraktning når en skal bli allierte med andre. Ting som plassering, kommunikasjon og hva dine medlemmer tenker. Dersom det blir valgt feil så kan det til og med ødelegge din allianse. Så la oss begynne.
  
Communication is another key thing to note. Stay in close communication. If you don't, the alliance you have between your two alliances will become weaker and weaker, until it falls apart. A lack of communication can be deadly for the alliances as well, as if one person from each alliance wants the same village, but don't communicate between each other, they could start killing each other, starting a war.
+
Plassering er en viktig faktor å legge seg merke til. Dersom dine allierte er i nærheten av din allianse, kan dem riktignok hjelpe deg i spesielle situasjoner, men det vil bli mindre og hardere utviklingsmuligheter for deg og din allianse. Men har du allierte som der igjen ligger altfor langt unna, vil dem ikke kunne hjelpe deg like mye, men du vil igjen ha større muligheter til utvidelse. Ha dette i tankene når du velger allierte!
  
Good ideas to keep the alliance between the two alliances together is to start one or two forums that include the both of you, so that both sides members may mix and become friends with each other keeping ties strong. Other ideas include creating a chat including both alliances (Skype or Chatzy recommended).
+
Tenk også framover. Det kan være fint å ha allierte som er i kontinentet ved siden av deg, men dersom det er der du ønsker å flytte deg tidligere så vil ikke det være en så god idè. Dere vil ende opp med å gjøre sånn at alt går treigere for dere når dere da må prøve å spre dere mellom forskjellige øyer. Det vil kun gi en blindvei til slutt!
  
Allies must be real allies and truthful to each other. Leaders often make alliances between each other, but when they are called upon, they do nothing. You want an alliance where your alliance helps them and their alliance helps you. Where you have a certain amount of respect and loyalty for each other. Too often people rush into making allies, but they don't work for each other.
+
Kommunikasjon er også veldig viktig. Hold tett kontakt! Dersom det ikke blir gjort så vil alliansen mellom dere to bli svakere og svakere, helt til det faller sammen. Mangel på kommunikasjon kan være dødsstøtet for allianser, som f.eks når to medlemmer fra forskjellige allianser ønsker å ta den samme byen. Sørg for at kommunikasjonen er på topp, ellers kan det resultere i at det blir krig.  
 +
En god idè for å holde en allianse gående er å starte opp et eller to forum som inkluderer alle parter. På den måten kan medlemmene snakke med hverandre å bli bedre kjent. Noe som til gjengjeld vil gjøre båndet mellom dere sterkere. Andre ideer kan være å opprette spesielle chatter for alliansen ved å bruke f.eks skype.
  
Don't make too many allies either. 1 is enough, 2 in certain cases. Having too many allies will seriously hamper expansion and eventually, you will have to face each other anyway as else, they'll be no way through. Too many allies will slow you down.  
+
Allierte må være gode allierte og deretter også ha tillitt til hverandre. Ledere vil ofte opprette allianser mellom hverandre, men når det blir bedt om hjelp så er det sjeldent hjelp å hente. Du vil ønske en allianse hvor begge parter faktisk hjelper hverandre, samt hvor det er respekt og lojalitet mellom hverandre. Altfor ofte vil personer ha hastverk med å lage allianser, men dem fungerer sjeldent i lengden.
 +
Ikke opprett altfor mange allianser heller. 1 er nok, kanskje 2 i noen tilfeller. Det å ha for mange allierte vil sette en seriøs demper for utvidelse, og faktisk vil dere etter hvert tvinges til å møte hverandre – det vil ikke være noen annen utvei. Altfor mange allianser vil slakke deg ned!
  
And if you decide you don't need an alliance anymore and break it, you'll be frowned upon. You'll be looked on as a backstabber and you'll find it hard to get new relations. People will think you'll have no respect for other alliances.
+
Og dersom du etter hvert finner ut at du ikke trenger en allianse lenger, så vil du nok bli fryst ut. Du vil bli sett på som en backstabber og du vil finne ut at det blir vanskelig å finne deg nye kontakter. Andre folk vil tro at du ikke har noen respekt for allianser!
  
Use these tips in making allies. One last thing is how to go about requesting an alliance and dealing with requests. Don't go straight into making people your ally. Only when you finally feel you respect each other and feel that you trust each other, then you may make the alliance. Have long, hard conversations with them (no "thats what she saids" please) and discuss various topics, including each others alliances and expansion tactics. Trust them fully before making an ally.
+
Bruk disse tipsene når du skal opprette allierte. En siste ting da, og det handler om hvordan forespørsler om allianse skal foregå og hvordan du håndterer forespørsler. Ikke gjør den tabben å la folk med en gang bli dine allierte. Det er kun når du føler at dere respekterer hverandre nok dette skal være et valg. Ha en lang og god samtale med dem (ingen ”det er hva han sa” vær så snill) og diskuter forskjellige temaer, som inkluderer andre allianser og tanker om utvidelser. Ha full tillitt til dem før du inngår en allianse!
  
Good requests should not go straight into the alliance. They should do it progressively, steadly. If they go straight into it, its not worth it, though it is good to say that they wish to ally and to show their intent. However, if they go straight into it and you accept straight away, it will never work.
+
Gode forespørsler burde ikke gå rett innpå dette med allianse. Det burde skje over tid, rolig. Dersom dem går rett på det, så er det heller ikke verdt det. Det er selvfølgelig fint at dem viser interesse, men om man hopper rett inn i det så vil det sjeldent fungere i lengden uansett.
  
===NAPs (Non-Aggressive Pact)===
+
===IAPs (ikke-angrepspakt)===
  
Let me get to the point, I hate NAPs. Lets be honest, they don't help much at all. The only thing they are useful for is that they will create a ceasefire so that you (or they) don't get attacked. They should only be used to prevent war if you aren't ready for it.
+
La meg komme til poenget – Jeg hater IAPs. La oss være helt ærlige; de hjelper ikke stort i det hele tatt. Det eneste dem gjør er å gi deg en pause sånn at din allianse (og deres) ikke blir angrepet. Dem burde kun bli brukt for å unngå krig dersom du ikke er klar for det enda.  
  
So if they stop you from getting attacked, why not use them? Expansion is the key issue again. If you are unable to attack strong players and conquer them, how else are you able to expand?
+
Så dersom den stopper deg fra å blir angrepet – hvorfor ikke bruke dem? Utvidelse er nøkkelproblemet igjen. Dersom du ikke får muligheten til å angripe sterke spillere og utvide deg, hvordan skal du ellers kunne gjøre det?
  
NAPs are always temporary. They are very easily broken, as you have no/little links with the alliance on the other end. Therefore, never trust an NAP. Always be ready for what might happen when the NAP is broken, as if you aren't, you and your members are dead. See it as a pending threat.
+
IAPer vil alltid være midlertidige. Dem blir også veldig lett brutt, da du har ingen/svært liten link til den alliansen på den andre siden. Derfor burde du egentlig aldri stole på en IAP. Vær alltid klar for det som kanskje kan skje dersom IAPen blir brutt. Er du ikke det så kan både du og medlemmene dine raskt være utslettet. Se på en IAP som en ventende trussel!
  
Don't always use NAPs to stop getting attacked or as a ceasefire. It will make you and your alliance look weak. Try to finish them off.
+
Ikke bruk IAPer kun for å stoppe angrep eller som en våpenhvile – det vil gjøre sånn at alliansen din framstår som svak. Prøv å utslett dem først!
  
Finally, requests. You shouldn't need to request an NAP unless you really need it. In which case, follow the same rules as before, write a well written letter with the conditions you wish for. Once completed, you may need to negotiate. Always use the correct grammar and punctuation, as well as being polite. However, once its agreed, thats it! However, remember that since you don't have many/any ties, it is easily broken so prepare for the worse.
+
Helt til slutt, forespørsler. Du burde ikke trenge å forespørre en IAP med mindre du er sulten. I det tilfelle, følg samme regler som tidligere. Skriv et godt brev hvor du setter ned kravene du ønsker. Så snart det er ferdig, og sendt av gårde så kan det hende at du blir nødt til å forhandle. Bruk alltid god grammatikk og tegnsetting, samt at du også burde være høflig. Så snart det er godtatt av den andre parten, så er det egentlig også ferdig. Bare husk at en IAP ikke har mange regler, og dem er lett brutt – vær derfor alltid forberedt på det verste.  
  
Really think when you recieve requests for NAPs. Do you really need is; will it help you at all? It is all your choice when it comes to NAPs, but remember the key facts.
+
Alltid spør deg selv når du mottar forespørsler på en IAP; trenger vi virkelig dette? Vil det hjelpe noe? Det er alltid ditt valg når det kommer til IAPer, men bare husk viktige nøkkelfaktorer.
  
===Merges===
+
===Merging===
  
Merging is where you merge with another alliance to make a larger (and if done correctly, a stronger) alliance. Merges are rarely used by anybody and should never be done straight away.
+
Merging er når du merger med en annen allianse for å lage en større (og dersom gjort riktig, sterkere) allianse. Merging blir sjeldent brukt av hver som helst, og burde ikke bli gjort med en gang.
  
I recommend only merging after your alliance has been an ally with theirs for quite a while and when trust between you is at a maximum level. Then you may choose to merge to form a larger, stronger, almighty alliance. Just don't forget the rules I've stated for allies, they apply here as well.
+
Jeg anbefaler å kun merge dersom det har vært en allianse med en annen allianse for en lengre periode. På den måten burde også tilliten mellom begge parter være høy. Deretter kan du velge å merge til en større, sterke og mektige allianse. Bare ikke glem reglene jeg har satt for allierte, de gjelder her også.
  
==Internal Communication==
+
==Intern kommunikasjon==
  
There are two main methods of communication around your alliance, forum and chat. However, first of all, I will ramble on about how key communication is.
+
Det finnes to hovedmetoder for kommunikasjon rundt din allianse – forum og chat. Men aller først vil jeg skrive litt om hva nøkkelkommunikasjon er.
 +
 +
Kommunikasjon mellom din allianse er kanskje det aller viktigste for Grepolis. I alle fall om du tenker over hvor viktig alliansefunksjonen er for spillet. Uten kommunikasjon, vil ikke din allianse ha noen ordentlig sjanse for å overleve. Om du ikke lar din allianse vite hva om skjer, vil dem sakte men sikkert drive av gårde og alt vil falle fra hverandre.
  
Communication between your alliance is probably my key fundemental in Grepolis. Especially if you consider how important the alliance feature is in Grepolis. Without communication, your alliance will have no chance of survival. If you don't let your alliance know whats happening, they will steadily drift away and the whole thing will drift apart.  
+
Har din allianse derimot god kommunikasjon, vil det motsatte skje. Om du har en god måte å kommunisere på vil forholdet dere i mellom bli langt bedre, og du vil til slutt sitte igjen med ganske mange nye venner. God kommunikasjon gjør også sånn at alliansen er så mye sterkere. Dere vil også jobbe som en enhet, i stedet for mange små.
  
However, if your alliance does have good communication, completely the opposite will happen. If you do have good communication, relationships in the alliance will be excellent and by the end, you'll make so many friends. And if you do have good communication, the closer together the alliance will be. If the communication is good, you will all work as a unit.
 
  
So, what should you try to achieve? There is a kind of responsibility. Members should be responsible and read the forums, as well as access the chat. If they don't, they will not be kept in the loop and drift away from the alliance. They won't be useful to the alliance, or any help to others in the alliance. If this is so, the layer is not worth having. In alliances I've been in, leaders don't kick those who are under performing as much, but those who are not in communication with others. Without communicating with each other, the whole thing will collapse.
+
, hva burde du prøve å oppnå? Ansvar! Medlemmer burde ha muligheten og ansvaret for å lese forumet, i tillegg tilgang til chat. Dersom dem ikke har det så vil dem bli holdt utenfor og drifte av gårde andre veier. Dem vil ikke være nyttig for alliansen lenger, eller så kan dem velge å heller hjelpe andre allianser. Om det så er tilfelle er ikke spilleren verdt å beholde! I allianser som jeg har vært med i, vil ikke lederne kicke ut dem som faktisk er til nytte.. men dem som ikke gjør noe for seg. Uten kommunikasjon med hverandre vil alt kollapse.  
  
As a leader, you must keep communication going and be on the chats, on the forums updating everything and seeing how things are going. If you don't see members on the forums or on the chats, find out why! You have to encourage communication between each other, otherwise all will fail.
+
Som en leder må du holde kommunikasjonen gående og være med i chatter. Du må følge med på forumet og se hvordan ting utvikler seg. Dersom du ikke ser noen medlemmer på forumet eller i chatter, så finn ut hvorfor. Du er nødt til å oppfordre til kommunikasjon mellom alle, ellers vil alt mislykkes.  
  
As said before, there are two main methods of communication around your alliance, forum and chat. If these are set up corretly so that they are hassle free and friendly, members will converse with each other. If all is set up correctly, everyone should know whats happening. Lets go through each with some tips on setting things up correctly and successfully.
+
Som sagt tidligere, så er det to hoved metoder for kommunikasjon i din allianse, forum og chat. Dersom dem er satt opp riktig, og det er vennlig og fritt så vil medlemmene etter hvert begynne å prate med hverandre. Om det er satt opp riktig vil alle vite hva som foregår. La oss gå igjennom hver enkelt av dem med tips om hvordan det settes opp ordentlig og suksessfullt.  
  
 
===Chat===
 
===Chat===
  
The chat feature is new to Grepolis and formerly I would ramble on about how chatting is key and that you must use Skype or Chatzy. However, if the feature is their, why leave it?  
+
Chatfunksjonen er ny til Grepolis og formelt burde jeg bamble om hvor mye chatting er nøkkelen og at du burde bruke skype eller noe sånt.. men funksjonene er jo der, så hvorfor ikke bruke den?
  
Chat is key in the growth of your alliance. Your members will get to know each other better using chat and will gel together. Talking to each other is key in keeping the alliance afloat.
+
Chat er nøkkelen for utviklingen av din allianse. Medlemmene dine vil få muligheten til å bli kjent med hverandre, og dere får det bedre som en allianse. Det å snakke med hverandre er nøkkelen!
  
Make sure everyone knows about the chat feature and regulary remind people to keep using it. Use it yourself as well, get to know your members better, create friendships. If everyone uses the chat and talk to each other, the alliance should gel together. Make sure everyone is included in the chat as well, involving everyone. You are a team, after all.
 
  
A problem with the chat is that you cannot see if everyone is using it. There is no possible way that you could be awake 24 hours on Grepolis to see if everyone uses the chat (through the timezones) and if you do, you need a pat on the back. That is a disadvantage.
+
Vær sikker på at alle kjenner til chatten og minn dem ofte på at dem må bruke den. Husk at du også er nødt til å bruke den; bli bedre kjent med medlemmene dine og opprett vennskap. Dersom alle bruker chatten og prater sammen, burde alliansen din klare seg enda bedre i framtiden. Vær også sikker på at alle blir inkludert også, involver alle. Dere er et lag!
  
Another thing to remember is that when important things that everyone should know about are mentioned or discussed about on the chat, not every member will be online. Members will need reminding as well. That is what the forum is for, so leaders should post key points of chats on forums. Also, ask members to post their key ideas in forum posts as well, as you cannot be their all the time to see them.
+
Et problem med chatten er at det er vanskelig for deg å se hvem som bruker den. Det er ikke mulig for deg å være våken 24 timer i døgnet kun for å følge med at alle bruker chatten. Det kan være spillere med forskjellige tidssoner også som kan skape noen problemer.  
Remember the chat feature, as members may want to speak to you personally instead of waiting for a reply to a mail sitting in your inbox.
 
  
Last thing, as I said with diplomacy earlier. Use it with allies as well, keep in contact.
+
En annen ting som er verdt å huske på er at dersom du velger og nevne viktige ting som alle må få med seg – det er ikke sikkert at alle vil være pålogget samtidlig. Medlemmene vil komme til å trenge en påminnelse også! Det er hva forumet er til for, så lederne burde skrive nøkkelpoeng på forumet. Be også spillerne om å skrive ned sine ideer og tanker på forumet. Dette pga at du ikke alltid vil være der for å følge med. Husk alltid på chatten, da medlemmer ofte vil kunne tenke seg å skrive med deg privat i stedet for å vente på svar i en melding dem sender til deg.
  
===Forum===
 
  
The forum is the "noticeboard" for your alliance. Make sure the alliance know whats in the forum and keep them up to date using the forums. Let your members know whats happening all the time through the forum. And encourage them to use it to its full extent.
+
En siste ting, som jeg sa med diplomati tidligere. Bruk det med allierte også, hold kontakten!
  
My first tip is that you should keep the forum friendly and accessible all the time. If its unfriendly and rather sour in the forums, you may need to consider cleaning it up and sorting members out. The alliance's insides should be kept nice at all times as you should invite all alliance members to read it. Make it inviting, constructive but not sour.
+
===Forum===
 
 
Secondly, keep it clean. Grepo's internal forums aren't that good at handling too many threads, so clean it on a regular basis. Including this with where I said that the internals should be inviting, you need sections. You must section your forum out well, as otherwise the forum will be messy and uninviting. You don't want too many sections as otherwise the information that the members will want will be spread far and wide. You don't want too little sections either, as all will get seriously messy and it will be hard for members to find what they want. You want your sectioning to be clear. Below I have listed a number of different sections that you may wish to use and what they should do.
 
  
Announcements- An announcements forum is the place where the leadership announce certain things. The leader should use this well, alerting members about new updates to telling people to support a player to members taking new positions.
+
Forumet er "informasjonstavla" i din allianse. Vær sikker på at alliansen vet om forumet og hold dem informert om hva som skjer ved å bruke det. Oppmuntre dem til å bruke det så mye som mulig også.
I like to keep it so that only leaders are allowed to post here, but its your choice.
+
Mitt første råd er å holde forumet vennlig og alltid tilgjengelig. Dersom det er fiendtlig og surt, burde du vurdere å rydde opp der og finne ut hva problemet er. Innsiden av alliansen burde holdes pen hele tiden, og du burde invitere alle medlemmene til å lese forumet. Gjør det innbydende, konstruktiv.. men ikke surt!
  
News- Similar to announcements. This is so that people can discuss the latest announcements, say about news around the alliance to telling each other about "undercover research" they might have done.
+
Det andre er at det er viktig å holde det rent. Grepolis sitt interne forum er ikke så flink til å håndtere altfor mange tråder, så sørg for at du rydder jevnlig. Der jeg sa at forumene burde være innbydende, så burde du også bruke seksjoner. Du må bruke seksjoner bra, ellers vil forumet bli sett på som rotete og uoversiktlig. Du vil heller ikke ønske å lage altfor mange forskjellige seksjoner – da har informasjonen en tendens til å forsvinne og bli spredt, og da vet ikke spillerne helt hvor dem skal leite. Du ønsker heller ikke for få, da kan det bli virkelig rotete og lite uoversiktlig. Du ønsker å ha dine seksjoner fordelt likt! Under har jeg listet en del forskjellige seksjoner som du kan vurdere å bruke, samt hva dem burde inneholde.
  
Co-Ordinated Attacks- Members may wish to get a group of members together to complete co-ordinated attacks. This would be the forum to do it. Use walls here.*
+
'''Annonseringer –''' det er her lederne annonseringer ting som er viktig for alliansen. Lederne burde bruke dette på en bra måte. Gi beskjed til spillerne om store og små ting som kan være viktige for dem å få med seg. Jeg liker å ha det sånn at kun lederne kan poste der, men det er ditt valg.  
  
Support- If people require support, this is the place where members could declare that they have attacks incoming and from where. You must make sure people read this forum, as if they don't, it could be the end for some members. Use walls here.*
+
'''Nyheter –''' ganske lik annonseringer. Dette forumet kan brukes til diskusjoner rundt de siste annonseringene.  
  
Reports- If you/other members have walls* that might be some use to other members, post them here. This however, is a bit blank. I only use this during wars, where each members of the enemy alliance has a post and where people post espionage/attack reports for that enemy player. Members may also discuss if they are taking that player out. This is so that the whole alliance work together in taking down players of the enemy.
+
'''Koordinerte angrep –''' medlemmer kan ønske å gå sammen flere for og arrangerte noen koordinerte angrep. Dette vil være det rette forumet for det. Bruk mur her*
  
Conquer Claims- A section for claiming villages to conquer. If this is not used, two members may go for the same village and it could cause an argument. Strict rules and formatting should be used here to make everything clear and fair. Use walls*.
+
'''Support –''' dersom spillere trenger støtte så er dette plassen hvor det skal bli forespurt om. Du må være sikker på at medlemmene leser dette forumet, hvis ikke så vil det være slutten for enkelte medlemmer. Bruk mur her*  
  
Guides- A guides section to look upon if someone is unsure about something and needs to look it up.
+
'''Rapporter –''' dersom du/andre medlemmer har mur* som kan være til bruk for andre medlemmer, post det her. Dette er litt blankt! Jeg bruker bare dette forumet når det er krig. Hver spiller har da sin egen tråd hvor dem legger inn spionasje/angrepsrapporter på den fienden. Medlemmer kan også diskutere seg mellom dersom dem skal ta den spilleren ut. Dette forumet er til hjelp sånn at hele alliansen kan samarbeide om å ta ut en fiende.
  
Suggestions- Suggestions to improve the alliance... simple!
+
'''Claims –''' en egen seksjon hvor spillerne kan claime landsbyer dem ønsker å erobre. Blir ikke dette brukt så kan det plutselig skje at to eller flere spillere går inn for å erobre den samme landsbyen. Strenge regler og en mal på hvordan dette forumet skal brukes, burde gjøre ting ganske klart og tydelig. Bruk mur*
  
Off-Topic- Spam section, great for making new friends and getting members closer to each other using different topics. Random conversation section :p
+
'''Guider –''' en egen seksjon for guider som spillere kan se på dersom det er enkelte ting dem er usikker på.  
  
Continental Discussions (new section for each ocean)- To be used if members are spread across three/four sections so that they may team up in their own individual section and discuss other alliances etc.
+
'''Off topic –''' en spamme seksjon. En fin plass for å få venner, og skape et bedre forhold mellom medlemmene. En plass for tilfeldige samtaler!
  
Remember, don't use too many sections, but don't use too little.  
+
'''Kontinent diskusjoner -''' Et for hvert hav. Kan brukes dersom medlemmene er spredt utover tre-fire forskjellige kontinenter. På den måten kan dem samarbeide bedre!
  
Some of these sections may require guidelines so that they are kept clean and easy to use. Using guidelines also makes sure that information gets included clearly into posts. When creating guidelines, don't make them too complicated. Make them simple to remember. Also, when creating guidelines, request the opinions of other members so that they think that they are fair.
+
''Husk; ikke bruk for mange seksjoner, men ikke bruk for få heller!!''
  
Notice that the * is used above in some of the sections mentioned. There is a reason for this. All of these sections may require members to post walls (or reports) of attacks and defenses. Be very careful when posting them up. This is because of spies.
 
  
However tight your recruitment policy is, spies may sneak in or untrustworthy members may give away information. If you find whoever it is, kick them out straight away. Back to the point of walls... Just in case of a spy, tell members not to post the amount of troops they sent/had. If they do, the spy could give the amount of attacking/defending troops away to other alliances so that they know the force that player has. Even if it is the alliance's internal forums, stuff may still be leaked. If a member really needs to know another members troop count, it should be done by mail.
+
Noen av disse seksjonene kan kreve maler på hvordan dem skal brukes sånn at forumet holdes rent og pent. Det å bruke maler gjør også sånn at informasjon blir inkludert klart og tydelig i hver post. Når du lager maler, husk at du ikke må lage dem så komplisert. Gjør dem enkle å huske! Du kan også ta og høre med de andre medlemmene om dem har noen ideer til hvordan en mal skal se ut.
 +
Merk at * har blitt brukt på noen av titlene over her. Det er en grunn til det! Vær veldig forsiktig når dere poster ting her, da informasjonen som blir postet her kan være sensitiv informasjon som er fint om fienden får tak i.  
  
As the alliance's noticeboard, it is pivotal that everyone reads it. If they don't, they will drift away. Luckily, unlike chats, there is an easy way of checking forum activity. Warn members first of an activity check soon, and then, later that week, post a thread named "Forum Activity Check". Give members a certain amount of hours (24 hours minimum due to time zones) to reply "Hi, I'm here". Once that time is up, get a list of all the alliances members. Tick off all the ones who have replied and you are left with a bunch of players that didn't check the forums in that certain amount of hours. Depending on how strict you are, give them a second chance or get rid of them, but before getting rid of them, make sure their wasn't a reason for it.
+
Uansett hvor streng din rekrutteringspolicy er, kan spioner snike seg inn eller uærlige spillere kan gi bort informasjon. Dersom du finner ut hvem dette er, kick dem ut med en gang. Tilbake til poenget med murer… i tilfelle det er en spion der, fortell medlemmene dine at dem ikke skal poste med antall tropper dem hadde/sendte med. Dersom dem gjør dette så kan spionen gi antallet videre, og dem blir et lettere mål. Selv om det er et internt forum så kan informasjon likevel lekke videre! Dersom et medlem virkelig trenger å vite antall tropper, så kan dette bli gjort over mail.
  
==The Member Base==
+
Som alliansen sin informasjonstavle, er det viktig at alle sammen leser det. Dersom dem ikke gjør det, vil dem kunne drifte bort. Heldigvis, i motsetning til chatter så er det en enkel måte å sjekke aktiviteten på forumet. Advar først medlemmene om en aktivitetssjekk, og etter kanskje en uke eller noe sånt så kan du lage en tråd som heter ”Aktivitetssjekk”. Gi medlemmene et vist antall timer (24 timer er vel greit nok) til å svare ”hei, her er jeg!”. Så snart det er gjort lager du en liste over alle medlemmene i alliansen. Fjern alle som har svart og du står igjen med dem som ikke har gjort det. Avhengig av hvor streng du er, kan du gi dem en advarsel eller kicke dem ut. Men bare husk at før du kicker dem ut at dem  ikke hadde en god grunn.
  
You have members, yes. But there is a bunch of things, some of which should be made more clear to you as a leader.
+
==Medlemsbase==
  
First thing to learn is that members of your alliance are not robots. They don't have to respond to your every command; they have their own thoughts and feelings. And if they don't have your trust, they won't listen to you. You need to gain your members respect.
+
Du har medlemmer, ja.. Men det er flere ting som burde bli gjort klart for deg som leder.  
  
You can earn their respect and trust through different ways. First of all, listen to ideas from members. By listening to what members have to say, you will gain their loyalty and trust. They will believe that you will point everyone in the right direction.
+
Det aller første du trenger å få med deg er at medlemmene i alliansen din ikke er roboter. Dem er ikke nødt til å svare på alle dine kommandoer; spillere har egne tanker og meninger. Har dem ikke tillit deg til, så vil dem heller ikke høre på deg. Du er nødt til å få respekt hos dine medlemmer.
  
Supporting a member and helping them is what every leader should do. But by doing this, you will also gain trust. He/She will believe that you will help everyone in need.
+
Du kan få tillit og respekt på flere måter. Det viktigste er å faktisk lytte til ideene dem måtte ha. Ved å høre på hva dem har og si, vil du automatisk få tillit og respekt. Dem vil sitte igjen med følelsen om at du kommer til å føre dem i riktig retning.  
  
Another way to gain trust, but more loyalty in this aspect, is chatting. It doesn't require much effort, but talking (even if its casually) is a great way to gain loyalty. It may not seem much, but soon you'll begin to build relationships between you and each member. Just remember that, as you'll soon find that members you have a relationship with are more loyal and respectful than those you don't have any relations with.
+
Det å støtte medlemmene sine og hjelpe dem er hva en leder skal gjøre. Gjør du dette vil du også få tillit. Hun/han vil tenke at du ønsker å hjelpe dem som trenger det, og det er veldig bra.
  
Once you have gained their respect, you are not far away from being a great leader. However, remember who you're members are. By this, I mean whether they are experienced, elite or new to Grepolis. By knowing this, you'll be able to adapt yourself towards them.
+
En annen måte å få tillit på, men kanskje mer lojalitet er via chatting. Det krever ikke så veldig mye av deg, men ved å skrive (selv om det er helt uformelt), så er det en fine måte å styrke lojaliteten på. Det kan virke som ikke så veldig mye, men snart vil du starte med å bygge forhold mellom deg og hvert enkelt medlem. Du vil snart finne ut at de medlemmene du har et godt forhold til, vil være  langt mer lojale mot deg i motsetning til dem du ikke har noe forhold med.  
  
For example, try teaching newbies a little more, while elites or the experienced won't need as much nuturing. However, remember to still have trust/respect between all of you.
+
Så snart du får respekt er du ikke så fryktelig langt unna det å bli en god leder. Bare husk hvem dine medlemmer er! Og med det så mener jeg uansett om dem er erfarne, elite eller helt ny til Grepolis. Dersom du klarer å huske på dette, vil det også være letere for deg å tilpasse deg til hver og en av dem.  
  
==Leadership==
+
F.eks kan du prøve å lære nybegynnerne noe, mens elite og erfarne spillere ikke trenger like mye "tilsyn". Men spillerne er likevel nødt til å ha tillit/respekt for deg.
  
You are the leader. But as you can already see, these jobs are quite a task for just a single person. You will eventually want to recruit more leaders, recruiters, diplomats and council members.
+
==Ledelse==
  
This heavily depends on how much time you have and confidence in your ability to lead. If you have plenty of time, or wish to be in control of most things, you will only choose to promote one or two people up to being recruiters/diplomats. These two people should have the upmost confidence in you and you should have upmost confidence in them doing the correct job.
+
Du er lederen, men som du allerede kan se er mye jobb for kun en person alene. Du vil kanskje etterhvert ønske å rekruttere flere ledere, rekruttører, diplomater og rådigvere.  
  
However, if you a restricted on time or are unsure about some aspects of leadership, you may wish to recruit some leaders. No ones perfect, including yourself. Everyone has their strength and weaknesses. Try to recruit people who have had experience or expertees in the specific areas you may not be so good at. By doing so, you'll be strengthening the whole alliance and improving the effiency.
+
Dette beror på hvor mye tid du har og hvor mye du stoler på din egen måte å lede på. Har du mye tid eller ønske å kontrollere flere ting, trenger du kanskje kun å forfremme en eller to spillere til - da som diplomat/rekruttør. Disse personene ha ekstremt mye tillit til deg, og du burde ha tillit til at dem gjør jobben sin ordentlig.
  
When you feel it is time for bringing in a council, note your strengths and weaknesses. If you are good at recruiting, but weak at keeping hold of the forums and co-ordination, note that. You will want to fill in these weaknesses with others who are experts in these specific areas. Look for these experts within the alliance. Ask for people who have had prior experience of doing that specific job.
+
Har du derimot mindre tid eller er usikker på dine ferdigheter som leder. Kan det godt hende at du ønsker å rekruttere flere ledere. Ingen er perfekt, selv ikke du! Alle har sine styrker og svakheter. Prøv å rekruttere spillere som allerede har erfaring fra før av, eller eksperter i de forskjellige områdene som du kanskje ikke er like god på. Ved å gjøre det vil du raskt styrke hele alliansen, samt effiktiviteten.  
  
However, it is very, very important to think to yourself before promoting the member.  
+
Når du føler at det er på tide å dra inn rådgivere, så noterer du dine styrker og svakheter. La oss si at du er en flink til å rekruttere, men er dårlige på å holde forumet ryddig eller koordinere angrep, merk deg det. Du vil da ønske å fylle inn de svakhetene dine med andre spillere som klarer dette bedre. Se etter disse ekspertene i alliansen din. Spør etter spillere som har erfaring fra de spesifikke jobbene.  
  
First of all, how new is the member? Although newer members may be good at the job, you should really aim to fill these posts with members who have plenty of experience.
+
Det er veldig veldig viktig at du tenker litt før du forfremmer noen.  
  
Secondly, have you done your research? Research the member to see what posts he/she has filled before and how well he/she has done previously. See what type of alliance it was, how well it did and what the policies were for that alliance. Also, try to talk to the leader of that alliance, get a reference for the player.
+
Aller først, hvor ny er dette medlemmet? Selv om nye medlemmer kan være god til jobben sin, så burde du heller prøve å finne folk med erfaring.  
  
Third, how active is the player? If you promote an inactive player, he/she won't do the job as effectively or efficently. You'll be finding yourself waiting around for him/her.
+
For det andre, har du gjort etterforskningen din godt nok? Prøv å finne ut hvilke posisjoner han/hun har gjort tidligere, og hvor godt dette ble gjort. Se hvilken type allianse det var, og hvilken politikk den alliansen hadde. Du kan også prøve å snakke med tidligere ledere, skaffe deg referanse.
  
Lastly, but defienetly not least, how much power is he/she getting and will he/she use it responsibly? This is by far the most important question of all, as this power could be used against you. Too many a time, a nooby (although top) alliance promotes a member to leader to quickly without thinking and soon after, its gone. If you promote a member too quickly who doesn't trust/respect you or the alliance, they can easily disband it with the new power. Therefore, it is key that you find out how much they trust you. How much do you talk to each other? Questions like this can be answered by a quick look back at chats and forums. For this reason alone, I tend to recruit members closer to me to become leaders.
+
For det tredje, hvor aktiv er spilleren? Om du skulle finne på å forfremme en inaktiv spiller, så vil ikke den personen gjøre jobben sin ordentlig/ikke i det hele tatt. Du vil komme til å vente på han/hun.  
  
Look for these people around your alliance. It is also important to post that you are looking for a new recruiter etc. in the forums, to see what interest from what people you recieve.  
+
Sist men ikke minst, hvor mye makt kommer den spilleren til å få og hvordan vil personen bruke den? Dette er kanskje det aller viktigste spørsmålet du kan stille deg selv, da makta faktisk kan brukes imot deg. Altfor ofte forfremmer andre allianser (både helt ferske og topp) andre spillere til ledere altfor raskt uten å tenke, og før man vet det så er hele alliansen borte. Derfor er det å tenke nøkkelen! Hvor mye snakker dere med hverandre? Spørsmål som det kan du raskt finne svaret på ved å leite gjennom forum og chatter. For nettopp denne grunnen bruker jeg å forfremme medlemmer som er nærmere meg til ledere osv.  
  
===Once "Promoted"===
+
Se på medlemmene rundt om i alliansen. Det er også viktig å annonsere at du ser etter en ny diplomat osv. På den måten kan du sjekke interessen.
  
Once you have given those who you have promoted their new powers, you need to train them. Now this sounds stupid, as some of them who have done that job before will know what to do, but by training them I mean telling them your policies and criteria. Do this by simply mailing them about the criteria, how strict it currently is and what does the player/alliance have to do to pass it. Also say a limit, so the council member knows how many. Keep your leaders up to date as well. If you are loosening criteria or changing policy, do not forget to let them know.
+
===Forfremmet===
  
You will need the other leaders to report back to you and you to report to them on a regular basis. They will also need to get your decision on a regular basis. For that reason, you will need good communication to other leaders. I recommend setting up a forum for this so that everyone may refer to each other and so that you can get everyones thoughts on a certain decision. Don't forget to make it hidden, for council members only.
+
Så snart du har gitt dem du ønsker å forfremme sine nye rettigheter, er det nå på tide å trene dem. Dette høres kanskje dumt ut da noen av dem allerede har gjort denne type jobb før, men det jeg mener med å trene dem er å fortelle deg om dine kriterier og policy. Gjør dette ved å enkelt sende dem en melding med kritierer, hvor strengt det er og hva spillerne/alliansen er nødt til å gjøre for og klare det. Si også noe om en grense sånn at rådet vet hvor mange! Hold lederne dine oppdatert også. Dersom du skal senke kriterier eller endrer policy, så er dem nødt til å få beskjed.
  
I also recommend chats. Your leaders will need to urgently contact you, so I recommend making a Skype chat so that if an urgent something appears, you may rush to the situation. It is also to add more loyalty, though the leaders should already trust you and you trusting them, of course.
+
Du vil også trenge at de andre lederne rapporterer tilbake til deg regelmessig. Dem er også nødt til å få din avgjørelse på ting regelmessig. For nettopp den grunnen er kommunikasjon veldig viktig mellom deg og de andre lederne. Jeg anbefaler å sette opp et forum for dette sånn at alle får tak i hverandre der, samt at du kan bruke det forumet for å få ideer og tanker fra de andre i ledelsen på ting. Bare husk å skjule det sånn at kun ledelsen kan se forumet.
  
If a leader goes inactive, you will need to replace him/her or have a word with him/her. Same if you feel that he/she isn't as efficent as they should be. Just have a word. Efficenty is the whole reason you should have recruited these leaders in the first place.
+
Jeg vil igjen også anbefale chatter. Dine lederne vil komme til å være nødt til og kontakte deg raskt, så jeg anbefaler å bruke Skype i tilfelle noe som haster skjer. Det er også til for å skape mer lojalitet mellom deg og dine ledere.. selv om ledelsen allerede burde stole på deg og du på dem selvfølgelig.
  
However, I will repeat this. You must have your leaders respecting you and you must respect the other leaders at all times. If not, a disaster is just waiting to happen.
+
Dersom en leder blir inaktiv, vil du bli nødt til å erstatte han/hun eller snakke med personen det gjelder. Det samme går for dersom du føler at den personen ikke gjør jobben sin ordentlig/godt nok. Effektivitet er den eneste grunnen til at du rekrutterte nettopp disse hjelpespillerne.
  
==Public Image==
+
Jeg vil repetere dette. Du må ha respekten fra de andre lederne, og du må selv respektere dem hele tiden. Dersom ikke så er det bare en katastrofe som venter.
  
Your public image is quite key here. You should never judge a book by its cover, but too many people do. If you have a bad public image, people won't want to be in your alliance or ally it. If you have a strong public image, people will want to flood in and you'll be the talk of the forum.
+
==Offentlig image==
  
===Profile===
+
Ditt offentlige image er nøkkelen her. Du burde aldri dømme boken fra sitt cover, men altfor mange spillere gjør dette. Dersom du har et dårlig offentlig image, vil nok ikke spillere ønsker å være i alliansen din eller alliere seg med deg. Har du et sterkt offentlig image, vil du merke at flere spillere kommer til deg og vil prate med deg på forumet.
  
When someone looks at an alliance, the first thing they see is the profile. therefore, you need a profile that gives a good image of the alliance. This includes a decent CoA (Coat of Arms) and clear text. Let me go further into what you should have and what you must avoid.
+
===Profil===
  
Simple point first. Never put ASCII swords on your profile. Many elite and good players look at them straight away and think no. By putting ASCII swords on your profile, you will look like a nooby alliance. Don't bother. This is the same for all ASCII designs, whether it would be some knight or skull and crossbones. They are just incredibly nooby.
+
Når noen ser på en allianse, så vil det første dem se er profilen. Derfor trenger du en profil som gir et godt inntrykk av alliansen. Dette inkluderer et greit våpenskjold og klar tekst. La meg gå nærmere inn på hva du burde ha med, og hva du absolutt burde unngå.
 +
 +
Enkle poeng først. Aldri putt ASCII sverd på profilen din. Mange elite og gode spillere ser en gang på dem og tenker nei. Ved å putte ASCII sverd i din profil, vil du se ut som en allianse for noobs. Dette går for alle ASCII design, uansett om det er en ridder, hodeskaller osv. Dem er alle noobish!
  
One don't that I notice more on Grepolis is where an alliances allies are written on the front page. Why? It is absolutely stupid. Allies and NAPs are meant to be kept between your alliance and theirs, not everyone. They are meant to help you, support you but definetly not meant to be shown to everyone.
+
En ikke ting jeg har lagt merke til på Grepolis er at alliansen sine allierte står på framsiden. Hvorfor? Dette er totalt latterlig. Allierte og IAPs er noe som skal holdes mellom din allianse og den andre parten, ikke alle sammen. Dem er ment for å hjelpe deg, støtte deg.. men absolutt ikke for å vises fram til alle sammen.  
  
But the do's... well there are quite a few. Make sure you have the correct people to contact for another person's enquiry written clearly on the profile. This is so all the right mail goes to the right person and that the player isn't put off making his/her request because the name of whom to contact isn't clear.
+
Men det en skal gjøre… vel, det er få. Sørg for at den rette personen andre skal kontakte står vist. Dette er for å gjøre sånn at alle de meldingene går til den rette personen. På den måten slipper man at andre spillere sender dine søknader eller andre forespørsler feil pga at informasjonen er feil.
 +
 +
Hold teksten kort og enkel. En trist virkelighet er at veldig mange spillere ikke ønsker å lese informasjon som er for lang. Om du klarer å holde deg til noen få setninger, vil du oppleve at du får langt flere interesserte spillere.. i motsetning til hva du ville gjort dersom teksten var lang (som denne guiden).
  
Keep it short and simple is the next. A harsh reality is that many people do not wish to read long paragraphs. If you keep it to a simple phrase only on your profile, you'll get much more interest than a long winded piece of text (like this guide).
+
Jo bedre grammatikk du har, jo mindre noob vil du framstå som. Det samme går for tegnsetting! Har du masse skrivefeil vil andre folk tro at du er en noob, umoden eller veldig ung. Og tro meg, det er ikke sånn du ønsker å framstille deg selv.
  
Get the grammar right. The better the grammar, the less nooby you'll look. Same with punctuation. If your spelling isn't right, people will think you are nooby, immature or underage. And trust me, you don't want to look like that.
+
Inkluder et våpenskjold i profilen. Frasen ”et bilde sier mer enn 1000 ord” høres kanskje teit ut, men det stemmer ganske bra i dette tilfelle. Om du får det gjort riktig, vil det dra til seg oppmerksomhet. Jeg anbefaler å lage et våpenskjold i et redigeringsprogram (Aicy, Anmolr, Benvolio eller Carf) som er laget for sånne ting. Du kan også få noen andre til å lage et våpenskjold til deg dersom du ikke føler deg komfortabel med det. En siste ting som våpenskjold er å holde det relevant.
  
In your profile, include a coat of arms (or CoA). The phrase "a picture paints a 1000 words" may sound stupid, but it really does here. If you get it right, it really does make an impact and attracts attention. I advise getting on that graphics editor to make a good CoA or getting a good graphic maker to make one for you (eg. Aicy, Anmolr, Benvolio or Carf). Last thing with the CoA, keep it relevant.
+
===Offentlige forum===
  
===External Forums===
+
Det offentlige forumet er ofte den plassen hvor allianser blir kritisert og diskutert. Det vil være hovedplassen for diskusjoner rundt din verden. Dersom du ønsker å bli gjenkjent av samfunnet så er dette plassen du burde være. Om du ønsker mer informasjon om din Grepolis verden, eller lære andre nyheter - kom hit.
  
The external forums is often the place where alliances get critiqued and discussed. It will be the main place of discussion for your world. If you wish to get recognised by the community, this is the place to come. If you also want to get more into your Grepolis world, or learn the news, come here.
+
Medlemmener av din allianse kan kanskje allerede være på forumet. Det første du burde gjøre er å fortelle dem at dem representerer alliansen på forumet, på samme måte som du gjør. Ikke vær idioter; oppfør dere ordentlig. Ikke glem grammatikken (det avgjør ganske mye). Om du gjør dette vil du nok klare deg bra. Under følger noen tips til det offentlige forumet.  
  
Members of your alliance may already be on the forum. First thing to do is to tell them that they are representing the alliance on the forum, same as you are. Don't be idiots, act responsibly. Also, don't forget your grammar (it makes a big difference). If you do this, I'm sure you'll be fine. Below are some tips for you whilst on the externals.
+
Skaff deg noe rykte. Gjør noen små konstruktive poster på verdensforumet. Du vil bare bli mer og mer kjent, samt også få deg noe rykte.
  
First of all, gain a little reputation. Do some small, constructive posts in your world forum and you are sure to get more and more known, as well as gaining some rep.  
+
Når du samler rykte, ta fordel av noen av de forumlekene som bruker å være der. Som regel vil noen starte en "Rate spillere over deg", "Allianse, krig eller oppløsning" eller "Rate alliansen", så ikke glem å få alliansen din ratet. Etterhvert vil flere spillere få opp øynene for alliansen din.  
  
Whilst gaining some rep, take advantage of some of the forum games usually circulating. Someone usually starts a "Rate the Player Above", "Ally, War or Disband" or "Rate the Alliance" thread (usually me), so don't forget to take your turn and get your alliance rated! One by one, people will begin realising about your alliance.
+
Bruk deg av signaturfunksjonen også. Ofte har spillere veldig kule signaturer som reklamerer for alliansen dem er med i, så bruk den til din fordel. Snakk med noen som vet hvordan grafikk fungerer, eller spør en av dem som lager signaturer om å lage en til deg - til gjengjeld gir du ryktepoeng.  
  
Use the signature feature as well. Often people have snazzy graphics in their signature advertising their alliance, so use this to its advantage. Again, get on that graphics editor or ask one of those trusty sig makers to make you one in return for some rep.
+
Aldri opprett en egen tråd på forumet som kun handler om din egen allianse. Disse "Vi er ridderne av Narnia og vi er her for å rule verden" postene ser veldig nybegynner ut og du vil raskt legge merke til at forumet vil hate deg for det. Gjør du det vil du også sette en blink på hodet ditt! Selvfølgelig vil du kunne opprette en egen tråd dersom du har noe veldig spesielt å fortelle om - f.eks krig mot en topp 10 allianse. For det lager du jo selvfølgelig en PnP!
  
However, never create your own thread in the world forums just about your own alliance. These "We are the Knights of Narnia and we are gonna rule" posts look so nooby and you'll find that the forum will soon hate you for it. If you do that, you'll be putting a target on your head. However, saying this, you may still tell the forum about you're alliance if you are in something big or have some big news to tell (eg. War against top 10 alliance). For this, you'll need to create a PnP.
+
===PnP (Politikk og Propaganda)===
  
===PnP (Politics and Propaganda)===
+
For og lykkes vil du kunne trenge å bruke PnP på forumet. Propaganda blir brukt til å påvirke andre spillere til og ha de samme meningene som det du har. På Grepolis er propaganda vår media!
  
To be successful, you wil have to PnP on the forums. Propaganda is used to influence other people to have the same opinion as yours. In Grepolis, propaganda is our media.
+
Det er viktig at du får PnP's riktig. Om du får det riktig vil du kunne ha mange fordeler fra å enkelt lage alliansen se mer attraktiv ut til å faktisk kunne vinne en krig. Men der igjen, gjør du det feil kan det bli forferdelig.  
  
It is key that you get PnP's just right. If you get it right, it will have so many benefits from simply making the alliance look more attractive to even winning a war. However, get it wrong and it could be terrible.
+
Det leder meg til det første poenget, "hvorfor brukte Pnp?" spørsmålet. Vel, du kan ganske enkelt vinne en krig ved å bruke det. Allianser kan bli latterliggjort offentlig og kan oppløses pga det.  
  
That leads me onto my first point, the "Why use PnP?" question. Well, you can simply win a war using it. Alliances can get publicly ridiculed using it and may disband because of it.
+
Det leder meg til det andre spørsmålet; "er det noen farger?" Ja. Blir det gjort på feil måte eller du ikke klarer å svare for deg når du først kommer med anklagelser, vil du bli revet i filler umiddelbart. Det samme går for dersom et er noen smutthull i din PnP. En eller annen morsom person kan rask snu masse forbanna spillere på deg.  
  
It also leads me onto the second question, "Are there any dangers?" Yes. If improperly used or if you don't back up claims with evidence, you could be ripped apart in seconds. Same if their are any loopholes in your PnP. Some witty person will soon expose it turning an angry bunch of loonitics on you.
+
Så det å lage gode PnPs. Det er kunst for å være ærlig og vil ta noe tid. Det kommer også litt an på hvilken PnP du skal lage - er det en krigserklæring eller skal du avslære en hemmelighet om fienden. Det er en viktig ferdighet å lære deg!
  
So, creating good PnPs. Its quite an art to be honest and will take plenty of time. It also depends what type of PnP you are creating, depending on if its a declaration of war or exposing an enemy secret. It is an important skill to learn.
+
La oss si at du ønsker å avsløre en hemmelighet. Det aller første du burde gjøre er å samle bevis. Dette kan inkludere forskjellige meldinger og forumposter på det interne forumet (fra dem selvfølgelig). Printscreen alt! Og dersom du får det fra en annen kilde, vær veldig sikker på at den kilden er pålitelig.  
  
So, lets say you wish to expose an enemy secret. First thing to do is to gather the evidence. This may include various mails and internal forum topics (in theirs, of course). Print screen it all. And if you are getting it from another source, please make sure its reliable and tell people that you got it from a reliable source.
+
Nå skal du skrive en post hvor du avslører fienden. Bare husk at publikum er her for underholdning, og ikke politisk sjargong (selv om noen er her for det også selvsagt).  
  
Now you have to write a post exposing the enemy secret. Just remember though, the audience are hear for entertainment, not political jargon (although some of it is bound to be).
+
Skriv fast, sterkt og legg til litt komedie. Ikke legg til altfor mange morsomme bilder, men dersom det er noen som er veldig relevant - bruk dem. Også (jeg vet at jeg repeterer meg, men virkelig)... vær sikker på at du bruker god grammatikk, tegnsetting og setningsoppbygging. Gjør du ikke det vil veldig få ta deg på alvor, og du blir sett på som umoden.
  
Write firmly, strongly but add a little comedy. Don't add too many funny pictures, but if there's some that really are relevant, use them. Also, (I know I go on but really...) make sure you use correct punctuation, grammar and spelling. If you don't, you'll look really immature and in this case, no one will take you seriously.
+
Ikke overdriv med komedien. Vær sikker på at dine argumenter er solide, god formulerte argumenter, ikke ubrukelig men morsom. Vær sikker på at din PnP har et poeng! Som jeg lærte på skolen, bruk PBF (poeng, bevis, forklaring). Utelat bevisene og hele opplegget ditt blir ødelagt.  
  
However, don't overdo the comedy. Make sure your argument is a sturdy, well constructed argument, not a useless but funny one. Make sure your PnP has a point. And as I learned in school, use PEE (Point, Evidence, Explain). Miss out the evidence and the whole thing wil go to pieces.
+
Ikke glem å sjekke PnP'en selv når du er ferdig med å skrive den - du kan også få noen i alliansen din til å se over. Det trengs kun en person til å se en feil som du kanskje ikke la merke til. Det går for det samme dersom noen prøver å bruke PnP mot deg. Finn det som er feil og det steget framover vil raskt være 10 steg tilbake. Kun når du er helt der, post det.  
  
Once you have written your PnP, don't forget to check it yourself, as well as getting some of your alliance members to check it. It only takes one person spotting an error for the tables to be turned. This is the same when someone has written a PnP against you. Find one point wrong and that step forward will soon change to 10 steps back. Only once you are fully sure, then post.
+
Med krigserklæringer vil du få en mer blank side sånn at du kan gjøre som du selv vil. Du kan legge til litt flere bilder dersom det gjør det hele mer underholdene. Bare husk at poenget må være klar - hvorfor erklærer du krig?
  
With war declarations, you get more of a blank pad to do what you want with. You may also add a little more pictures if it makes it more entertaining. But at the end of the day, your point must be clear. Why are you declaring?
+
==Fiender og krig==
  
==Enemies and Wars==
+
Du er bundet til å ha fiender på Grepolis. Og du er bundet til å ha krig.. hvordan skal du ellers kunne dominere?
  
You are bound to have enemies on Grepolis. And you are bound to have wars... how else are you going to dominate?
+
Du kan få fiender for flere forskjellige grunner. Fra å krangle over farming av hverandre til en uenighet. Fiender vil prøve å saboter og ødelegge deg, bruke forumet først for å så gradvis bygge seg oppover.
  
You may gain enemies for different reasons. From arguing to farming each other to a disagreement. Enemies will try to sabotage and destroy you, using forum banter at first but gradually building up.
+
Første rådet er å alltid være klar. Sett deg aldri tilbake og slapp av pga at på Grepolis vil kriger kunne skje hele tiden. Er du ikke klar, blir du sittende fast i et hjørne så snart krigen starter. Vær sikker på at medlemmene dine har tropper, og ofte er det bra å vite hvilke offensive/defensive tropper dem har (f.eks offensiv, defensiv, kun marinetropper, ram/katapulter osv).  
  
First advice would be to always be ready. Never sit back and relax because on Grepolis, war may happen at any moment. If you aren't ready, you'll be stuck in the corner as soon as the war starts. Make sure your members have troops and often it is good to know what offense/defense they have and what type of villages they have (eg. Offense, Defense, Purely Naval, Siege etc).
+
Men husk dette. Krig kan bli erklært når som helst og ofte er det ikke fiender som erklærer det. Andre allianser vil ønske å ekspandere i din retning, and dersom du står i veien vil dem være nødt til å fjerne deg før dem kan utvide seg videre. Derfor anbefaler jeg deg å følge med på nærliggende allianser for å se hvilken retning og hvordan dem ekspanderer. Ser du at dem beveger seg mot deres retning, fortell medlemmene dine om det.  
  
However, remember this. War may be declared at any time and more often than not its not an enemy who declares it. Other alliances will want to expand in your direction. And if you are in their way, they will need to get rid of you to expand there. Therefore, I advise looking at nearby alliances expansions, see where they recently conquered villages and if they are heading in your direction, tell your members.
+
Når en krig blir erklært, er det lojaliteten du tidligere fikk som vil komme til god bruk. Det samme går for tillit og respekt! Alliansen din blir nødt til å jobbe sammen som en enhet. Hvis ikke kommer dere til å tape.  
  
Once the war has been declared, the loyalty you gained earlier will really come to good use. Same with the trust and respect. Your alliance will need to work together as a unit. If they do not, you are destined to fail.
+
Opprett den rapportseksjonen jeg nevnte tidligere. Lag en post for hvert medlem og lim inn all informasjon om fiendene på den veggen. Det lages en slags katalog sånn at spillerne kan finne informasjon om den og den fienden lett.  
  
Create that report section I said earlier. Have a post for each member of the enemy and stick all the walls and conversation over that enemy player in that post. It will form a directory, so that members may access information about that member easily.
+
Fortell medlemmene dine om hva som skjer og koordiner. Få medlemmene dine til å koordinere og jobbe sammen. Gjør dere dette kan dere klare å holde dere sammen som en allianse. Blir det ikke gjort derimot vil det kunne ende i at dere taper og blir separert.
  
Let your members know whats happening and co-ordinate. Get your members to co-ordinate together and work together. By doing so, you'll be sure to bring the alliance down. If you don't co-ordinate, efficiency will drop and you will start seperating.
+
Støtte også. Dersom et medlem spør etter støtte, gi det til han. Når du gjør det vil andre spillere også gjøre det samme som deg. Spør etter støtte ved å bruke massmail også! Når du gjør det vil den landsbyen som trenger det ha en bedre mulighet til å bli stacket og forsvart. Bare husk at det alltid er en god idè å støtte landsbyer som er de mest utsatte først.
  
Support as well. If a member requests support, give it to him. By doing so, other players will follow your actions. Request via mass mail for support as well. By doing so, you'll get that village supported and stacked. Please note that it is also a good idea stacking villages that are at high risk first.
+
Prøv å hold det til en mot en krig. Dersom du trenger allierte, spør allierte og bruk allierte. Men ved å gjøre det så vil jo ditt offentlige bilde reduseres, og du kan bli sett på som en allianse som ikke klarer/tør å slåss sine egne kamper - det er ikke en tittel en burde være stolt over. Ikke true med å fortelle allierte at du har fiender og at du har en krig eller flere på gang.  
  
Try to keep it a 1 on 1 fight. If you require allies, ask allies and use allies. But by doing so, public image decreases and you'll be seen as an alliance who can't fight its own wars, a title not to be proud of. However, don't threat to tell allies that you have enemies and that you have a war or few going on.
+
Bruk propaganda til din fordel. Ikke skriv offentlig at den alliansen "ruler" på forumet da det bare vil ødelegge ditt rykte, selv om du måtte vinne.
  
Use propaganda to your advantage. Use the tips in section 08c to your advantage. However, do not publicly declare on the forums if that alliance "rules" the forums as they will hammer your reputation, even if you win.
+
Det siste tipset er at du holder kontakten med lederen for fienden. Det høres kanskje teit ut, men det er virkelig ikke det. Det viser bare at du er grasiør og at selv om du ikke kommer til å være forsiktig på slagmarken, så minner du bare deg selv på at dette er et spill. Husk også å ikke være sur når du snakker med fiender! Etter at krigen er over vil du nok se deg tilbake og kanskje ikke være fullt så imponert over deg selv.
  
Final tip for you is to stay in contact with the enemy leader. It may sound stupid, but it really isn't. It shows you are gracious and although you may not be remorceful in battle, you are reminding yourself that its just a game. Also, don't be sour to the enemies in conversation. After the wars over, you'll look back on your post and will be quite unimpressed with yourself.
+
Bruk disse tipsene igjennom krigen mot suksess, men en viktig lekse som enda kan bli lært er tiden for å erklære krig. Som f.eks dersom du ikke er klar for krig, så vil det mest sannsynlig bli altfor enkelt for den andre parten.
  
Use these tips throughout the war to succeed. But one important lesson yet to be learned is the time to declare war. As if you aren't ready for war, it could be a run through for them.  
+
Aller først, krig burde aldri bli startet før koloniskip er klare. Det vil ikke skje noe dersom du ikke kan ta landsbyer fra fienden, og det eneste som skjer er at ting går i sirup. Du vil heller ikke kunne gjøre så fryktelig mye skade før koloniskip kommer ut. Det er poengløst!
  
First of all, war should never be started before conquer ships come out. It does nothing as you can't take their villages and all it does is slow you down. You can't do much damage if you are unable to take villages as well. It is pointless.
+
Aldri erklær krig mot en allianse som ligger for langt unna deg (3-4 kontinent unna). Det vil være en vanskeligere krig som vil være nesten umulig å vinne. Det vil i det lange løp bare bli veldig kjedelig for dine medlemmer.
  
Never declare war on an alliance that is too far away (eg. 3, 4 continents away). They are hard to fight in and harder to win. In the end, it just ends up dull and wears your members down.
+
Aldri erklær deg inn i en krig du ikke kan vinne. Med mindre du faktisk planlegger å tape, ikke gjør det. Det vil være selvmord! Ja det kan være odds imot, men aldri gå inn i en krig du ikke kan vinne.  
  
Never declare an unwinnable war. Unless you are planning to fail, don't do it. Its pretty much suicide. Yes, you could be odds against but never declare an unwinnable war.
+
Og som sagt før; forbered deg for krig. Vær sikker på at du er klar da du ikke helt vet hva som kommer. Uansett om det er ekte nukes eller taktisk spill, vær forberedt på alt!
  
And as said before, prepare for war. Make sure you are ready as you don't know whats coming. Whether its pure nukes or tactical play, prepare for it all.
+
==Gjenvinning==
  
==Recycling==
+
I din allianse vil det alltid være medlemmer som ikke presterer like bra. 9/10 av gangene er det inaktivitet! Dersom du er usikker på hva inaktivitet er så betyr det at spilleren ikke er aktiv lenger. Dette gir veldig store problemer for en allianse! Det finnes selvfølgelig andre grunner til hvorfor en spiller ikke presterer, men for det meste er det inaktivitet det går på.
  
In your alliance, there will be members who don't perform as they should. Nine tenths of the time its inactivity. In case you didn't guess, inactivity is where a member isn't active anymore. This is often disasterous for an alliance. There are other reasons why a player doesn't perform, but mainly its inactivity.
+
Sjekk etter inaktive eller spillere som ikke presterer bra nok ofte. Gjør dette ikke kun med å se på allianselista, men også ved å sjekke GrepoStats eller GrepoWorld for å finne ut hvor mye dem faktisk har vokst (om noe i det hele tatt). Dersom du er sikker på at en spiller er inaktiv, prøv å snakk med han/hun. Du kommer til å måtte være nødt til og gjøre noe der uansett etter hvert! Du kan enten kicke og rekruttere, eller ta og erstatt.
  
Check for inactive or under-performing members regulary. Do this by not only looking at your alliance member lists, but also GrepoStats and GrepoWorld to find how much they have been growing (if anything at all). If you are sure that he is inactive, try to grab a word with him/her. You'll have to deal with him/her someway. You can either kick and recruit or take and replace.
 
  
===Kick and Recruit===
+
===Kick og rekrutter===
  
Kicking and recruiting is the first method. As the name suggests, you kick the inactive and replace him by recruiting a new player. However, this has more drawbacks than people think. Let me go through the advantages and disadvantages of doing this.
+
Kicking og rekruttering er den første metoden. Som navnet tilsier så kicker du inaktive og erstatter dem ved å rekruttere nye spillere. Men dette har flere negative sider med seg enn hva folk flest faktisk tror. La meg gå igjennom fordeler og ulemper med dette.  
  
First of all, the most obvious advantage, it gets rid of the inactive and brings in fresh blood. You will have a new, active, enthusiastic player and get rid of the weight that was holding you down before. This also leads onto the second advantage. As they've tried hard to get into the alliance, they will put a lot of effort in the alliance and try to prove to you that they are worth it.
+
Aller først den mest åpenbare fordelen; du kvitter deg med inaktive og får inn nytt blod. Du vil ha nye, entusiastiske og aktive spillere.. i tillegg blir du kvitt mye unødvendig vekt og dødkjøtt som holder deg nede. Dette leder også til den andre fordelen; da dem har prøvd hardt for å komme inn i alliansen vil dem jobbe langt bedre i alliansen og vise at dem er verdt noe.  
  
Last advantage is that you can recruit them specific to location (eg. you can recruit them on your weak flank). And the inactive accounts villages can simply be conquered by your alliance, so there is no need to worry about losing villages and positions.
+
Siste fordelen er at du kan rekruttere på spesifikke plasser (f.eks du kan rekruttere dem som er på en svak plass). Og de inaktive kontoene kan lett bli erobret av din allianse, så det er ingen grunn for å være redd for og miste landsbyer/poeng.  
  
There are some drawbacks though. You are recycling members. This will damage tribal communication and damage atmosphere in the alliance, with members losing ties with that player. It is worse if that member was one who'd everyone liked or if he/she was their for a long time.
+
Så er det noen negative sider. Du kan gjenvinne medlemmer! Det vil skade kommunikasjonen innad i alliansen og skade atmosfæren, spillerne vil miste bånd til de nye spillerne. Det vil bli verre dersom den/de som blir kicket var godt likt og hadde mange venner.
  
The other drawback is where most the advantages are, the player. The new player may not be up to the standard of the old player, or as alliance-orientated. It is always a risk when recruiting new players.
+
Den andre negative tingen kan være selve spilleren. De nye spillerne trenger ikke nødvendigvis å komme seg opp til standarden. Det er alltid en risiko å rekruttere nye medlemmer!
  
===Take and Replace===
+
===Ta og erstatt===
  
Take and replace doesn't have a so obvious title. By taking and replacing, I mean that you get the accounts password and pass it onto someone else, most likely a friend. However, this also has its advantages and disadvantages.
+
Ta og erstatt er ikke en så åpenbar tittel. Med å ta og erstatte betyr at du får passordet til en konto og gir det videre til noen andre, mest sannsynlig en venn. Dette har også sine fordeler og ulemper!
  
The advantage is that you don't have to dismiss the account. You will bring in a new, active, experienced player who is bound to keep the account running well. And as you know him/her, you can trust that the account is in good hands.
+
Fordelen er at du ikke trenger og kicke ut kontoen. Du får inn nye, aktive og erfarne spillere som er interessert i å fortsette på kontoen. Og siden du kjenner han/hun, kan du stole på at den kontoen vil være i gode hender.  
  
Again, drawbacks. The disadvantage is that the player you gave the account to is probably not attached to the account as they didn't bring it up themselves. Imagine the account as a baby. The member nutures the baby and loves it as it is his/her own. However, this player has only just adopted the account at the age of 2/3/4. Therefore, this new owner may not be attached to the baby fully.
+
Men igjen, ulemper.. spilleren du får inn på kontoen er ikke alltids like tilknytta kontoen vedkommende får som han ville vært dersom det var hans konto fra før av. Se på kontoen som en baby! Medlemmene passer på kontoen sin og sørger for at den vokser seg større. Så kommer det en annen spiller og adopterer kontoen i en alder av 2, 3, 4 år. Dersom vil kanskje ikke spilleren være like knytta til kontoen sin som hva dem normalt ville vært.  
  
A drawback similar to one of the drawbacks for kick and recruit comes in. The fact that it may cause a break in the atmosphere in the alliance. For one, a player everybody would have known's gone, then secondly a new experienced player comes in. People may be a bit iffy at first about a better player joining.
+
En negativ ting som er sammenligna til hvor kick og rekruttering kommer inn. Det faktum at det kan forårsake brudd i atmosfæren i alliansen. Den spilleren alle sammen kjente er borte, og den andre erfarne spilleren kommer inn. Spillere kan mislike litt at en mer erfaren spiller kommer inn!
  
You will have inactive players, I guarantee. But the way you go about them is your choice.
 
  
==Why Alliances Disband==
+
Jeg kan garantere deg at du vil få inaktive spillere, men måten du velger å håndtere dem er helt opp til deg.
  
I have now gone through just about everything you need to consider whilst being a leader. And I think you'll be glad too, several thousand words is a lot to read. However, let me go over finally why alliances disband and some tips on how to stop these problems.
+
==Hvorfor allianser oppløses==
  
The first would be the sneakiest. Disbandment from infiltration. This happens you give someone powers you might trust. However, instead of using them as you wish, they imediately start kicking and eventually, the whole alliance is gone. You can never guarantee this will not happen, but if you promote carefully and people who are loyal to you, this shouldn't happen.
+
Jeg har gått igjennom sånn ca alt du trenger å vite når det kommer til dette med og lede. Og jeg tror du vil være glad også, flere tusen ord er ganske mye å lese. Jeg ønsker å fortelle litt om hvorfor alliansen oppløses og gi noen tips til hvordan en kan stoppe disse problemene.  
  
Inactivity is another, a large killer of alliances in mid/late-world. People just can't be bothered after a while or may have to disappear due to time. This is to be expected in every alliance. However, can be solved relatively easily. Recycle the members. Just don't do it too often, it does break communication ties and can stiffen the atmosphere in the alliance.  
+
Den første er nok mest sleipt! Oppløsing fra ”innsiden”. Dette skjer når du gir rettigheter til noen du tror du kan stole på. Men i stedet for å gjøre som du ønsker, vil dem umiddelbart starte med å kicke ut alle medlemmene og plutselig er hele alliansen borte. Du kan aldri garantere at dette ikke vil skje, men dersom du forfremmer folk forsiktig og kun spillere du vet du kan stole helt på.. så burde ikke dette skje!
  
This leads me onto another reason of disbansion, lack of communication. As said many times throughout this guide, losing communication will mean that no one has any idea on whats going on and mamebers will start to drift away. The way to solve this is to make sure that every member is involved with communications and make sure the chats and forums are read.
+
Inaktivitet er en annen ting – en stor dreper for mange allianser i midt/slutt spill. Folk slutter rett og slett å bry seg etter en stund, og kan bestemme seg for å forsvinne for en stund. Dette kan en forvente seg i alle alliansene, men det kan bli løst ganske lett. Gjenvinn medlemmene! Bare husk på å ikke gjøre det så ofte.. det kan ødelegge all kommunikasjon og atmosfæren i alliansen.  
  
Another one is disagreement. I've seen it quite a bit in alliances outside the core. If people don't like a decision, they leave. Therefore, it is always nice to consult members for ideas and gain reasons why not.
+
Dette åpner for en annen grunn til oppløsing; mangel på kommunikasjon. Som jeg har sagt mange ganger tidligere i denne guiden – det og miste kommunikasjonen vil bety at ingen vet hva som foregår og medlemmene vil starte med å forsvinne. For å unngå dette må du være sikker på at hvert eneste medlem i alliansen er involvert i kommunikasjonen og sørg for at chatter og forumet er lest.  
  
War is one that may not be your fault. However, you can help to reduce the chance of disbansion due to war. Make sure everyone is ready and make sure the support gets where it needs to go.
+
En annen ting er uenighet. Jeg har sett en god del av dette fra mange allianser. Dersom folk ikke liker en avgjørelse, så forsvinner dem. Derfor er det alltid viktig å sjekke med medlemmene før man gjør noe drastisk. På den måten kan du få både fordeler og ulemper med forslag.  
  
Last main one would be lack of loyalty. If members aren't loyal or don't trust you, they will also drift away. Once they are in disagreement with you or don't trust you at all, they will leave or go inactive. Therefore, you need to gain loyalty, from many different ways, from striking up a convo to sending them support.
+
Krig er vel den måten som ikke er ditt problem. Du kan likevel hjelpe til med å forhindre de største skadene. Vær sikker på at alle er klare og sørg for at støtte er tilgjengelig dersom nødvendig.
 +
En siste ting kan være mangel på lojalitet. Dersom medlemmene ikke er lojale eller ikke stoler på deg, dem kan igjen også drifte bort. Så snart dem er uenige med deg eller ikke stoler på deg lenger, vil dem enten forlate alliansen eller bli inaktive. Derfor må du få opp lojaliteten, og det er flere måter å gjøre det på – send dem støtte når dem ber om det osv.  
  
There are many others, but these are the ones I see most often.
 
  
==Final Word==
+
Det er helt sikkert flere grunner også, men dette er de mest brukte grunnene jeg har sett så langt.
  
You are never going to be guaranteed successful as a leader. However, following this advice above and you are sure to improve. If you have any feedback or anything you feel should be added, please do post below and say where. Without your help, I won't know what I've missed! Also, please don't hold back if you disagree with some of it
+
==Siste ord==
  
Some people feel that leadership can be learnt. However, some feel that people are born leaders and that they have instinct. I will say, that you aren't guaranteed to be successful if you follow this guide. But you'll be somewhat improved.
+
Det er aldri noen garantier for at du kommer til og lykkes med å være leder, men denne guiden gir deg i alle fall noen råd og du kan i det minste forbedre deg. Dersom du ønsker å komme med tilbakemeldinger eller ønsker å få noe lagt til, så kan du kontakte meg på forumet. Uten hjelp fra dere vil jeg aldri finne ut hva jeg evt har glemt å ta med. I tillegg ønsker jeg å høre fra deg dersom du er veldig uenig i dette jeg har skrevet.  
  
Oh, and another thing. Everyone has a different leadership style. I know this. I have tried my best to adapt this guide so that it should give something to all leadership styles.
+
Noen føler at det å lede kan bli lært, mens andre mener at du er født som leder og at dem har et instinkt. Jeg sier heller at du er aldri garantert i å bli en god leder, men her er det råd å få.  
  
Please do give this a rating out of 10 and why (you may do this on the wiki on the talk page for this article)... How much has it helped? And if anyone is wondering how long this guide and post is, well its 10,700 words long approx (not including the title)! Anyone wish to count?
+
Oh, en annen ting. Alle har en egen måte å lede på. Jeg vet dette. Jeg har prøvd så godt jeg kunne å tilpasse denne guiden sånn at den skal bidra til alle ledermåtene.  
  
  
Thanks for reading
+
Takk for at du leste!
  
 
'''~Osl112'''
 
'''~Osl112'''

Nåværende revisjon fra 19. sep. 2018 kl. 20:11

Den ultimate ledelsesguiden~By Osl112


If you wish to use this guide elsewhere publicly, on for example other wikis, please do but give clear credit like the above (under the title). Please consider contacting Osl112, also. Do not rip.

This coincides with the wiki rules (#10)

Hei hei. I det siste har det vært spørsmål på forumet med "Hvordan starte en god allianse" og "Hvordan lede?". Vel, jeg tenkte at jeg da skulle ta å lage en guide angående dette. Derfor tok jeg å brukte de siste ukene til og gå igjennom mine erfaringer med det å lede andre spillere. Noen mener at det å være en leder kan læres, mens andre mener at det er en ferdighet som du er enten er født med eller ikke. Uansett så håper jeg at du ved å lese dette, i alle fall vil lære noe. Det er nok noe du ikke vil være enig i, men det er råd.. Du kan velge å ikke følge det, men prøv i det minste.

Introduksjon

Aller først, ønsker jeg å introdusere meg selv. Jeg er Osl123, en Grepolis spiller helt fra starten av som nylig har returnert fra en lengre pause pga irl problemer. Jeg har spilt på tre forskjellige verdener, noen for en lengre periode enn andre.

På Beta hadde jeg nettopp blitt med på utkanten av kontinentene. Dette var min utforsker verden. Jeg brukte denne verden til å bli kjent med spillet, lære strategier og oppdage forskjellige måter å spille på. I noen aspekter kunne jeg ta med meg kunnskap fra andre spill (Tribal Wars) og deretter bruke det her.

På Gamma, den verden hvor jeg spilte lengst på og er mest stolt av - var jeg plassert midt i sentrum av verden. Jeg satte meg raskt ned på det ellers så tomme forumet, og ble invitert inn i non-MRA GrepoHugs. I GrepoHugs møtte jeg mange venner og lærte masse! Jeg ble "forfremmet" ganske tidlig og lærte nok en gang nye ferdigheter når det kommer til å lede en allianse. Etter et par morsomme måneder, gikk jeg ut av GH pga irl ting og jeg angrer fortsatt på at jeg gikk derfra den dag idag.

På Epsilon spilte jeg for en kort periode i Omega Nu Sigma. Fra starten av ble jeg forfremmet som leder og var konstant bombet med forskjellige forespørsler. Jeg koste meg, og fikk mer erfaring!

Nå fra det jeg har lært ønsker jeg å hjelpe nye spillere til og bli gode ledere. Det er altfor mange "MRAs" og nooby allianser. Jeg kan ikke tro det! Det er på tide Grepolis fikk en guide på dette å lede, og her er den. Ta deg tok tid og sørg for at du sitter bra. Denne guiden er veldig lang, men inneholder alle aspekter om det å lede.

Starten

Aller først må du spørre deg selv om følgende; er du klar for å bli leder? Det å lede en allianse er ikke bare moro.

Det å lede tar mye tid. Du må være super aktiv dersom du ønsker å bli en god leder. Du blir nødt til å følge med på alt som skjer i alliansen, sortere ut forespørsler, se over forumet, søke på andre allianser og håndtere motstandere. Aller sist, men så absolutt ikke minst - du må lede alle dine medlemmer i alliansen.

Som leder er du "ansiktet" til alliansen. Derfor må du prestere på spillet. Dersom du ikke spiller bra eller du ikke er aktiv, vil medlemmene miste tillitten til deg og du vil miste moral. Dersom du som leder ikke presterer, vil du også merke at resten av medlemmene også vil falle fra hverandre.

En allianse er en modell som er hjemmelaget. Lederen vil da være limet som holder det sammen. Jo svakere limet er, jo svakere vil også "modellen" holde. Dersom limet hele tiden presterer bra (på spillet og som leder), så vil også modellen bli bedre og sterkere. Denne modellen vil holde sammen dersom limet er sterkt og ikke svekkes over tid.

Dersom du mener du er god nok, samt har erfaring nok samtidig som du er aktiv så er det på tide å begynne planleggingen av din allianse. Hvilken type allianse ønsker du å lage? Hvordan fungerer det? Du har flere muligheter.

Først velger du hvilken type allianse du ønsker å ha. Disse valgene er nøkkelpunkt for hvordan det vil fungere i lengden.

Premade

En premade allianse er en god idè dersom du har erfaring og aktiv på det offentlige forumet. En premade er når du rekrutterer medlemmer før en ny verden faktisk starter. På denne måten vil du ha muligheten til å organisere alliansen før verden starter! Du vil også ha muligheten til å velge hvem du ønsker å ha der før dem blir tatt av andre allianser. Du vil også ha muligheten til å rekruttere dine venner og andre erfarne spillere. Du kan også sette kriterier for rekrutteringer (erfaring ect, men du vil ikke kunne sette kriterier som "kun to medlemmer per øy" og "xxx poeng takk"). Du slipper å endre på det for hvorvidt spillere er i ditt område eller om andre joiner, da du alltid vil ha en allianse før du starter. Bare ikke glem å fortell alle medlemmene hvilken retning dere skal starte på.

+ Du er (nesten) garantert til å ha medlemmene som du stoler på til å bli med. Du kan organisere alliansen og planlegge med medlemmene før verden begynner.

- Dersom dere starter opp i en retning, kan dere ende opp med tre, fire eller fem spillere på samme øy. Og vil derfor etterhvert få store problemer med å utvikle dere. Enkelte kriterier kan ikke bli satt, samt at det ikke alltid er noen garanti på at disse forhåndsrekrutterte spillere vil joine.

MRA (Masse rekrutteringsallianse)

En MRA er når du blir med i en verden og rekrutterer alle du kan. Når noen lager en MRA, er det som oftest lave eller ingen kriterier i det hele tatt. Siden en MRA godtar alle inn i en allianse, vil du seinere oppdage at noen av de spillerne mangler grunnleggende ferdigheter - som f.eks mangel på kommunikasjon. I tillegg til dette vil ikke-valgte spillere, vil veldig mange av dem etterhvert forsvinne fra alliansen og mange av dem vil ikke en gang hjelpe til dersom nødvendig. Det er pga dette at MRA ofte blir mislykka eller "går ut av kontroll". Det vil derimot kunne fungere dersom noen rekrutterer ut ifra kriterier. MRA vil ofte bli sett på som noobish!

+ Rekrutteringskriterier kan bli satt.

- MRA har ofte 100+ spillere. Det å lede og stole på 100+ spillere kan bli for mye. Rekruttere alle (som MRA gjør) kan også bety å rekruttere spioner eller inaktive spillere inn i din allianse, som derfor ikke vil hjelpe din allianse framover. Ingen garanti for at noen vil joine alliansen.

Sett kriterier for allianse

Normale allianser rekrutterer ofte spillere i den verden, og har satt kriterier. Kriteriene vil ofte inneholde et spesifikt antall poeng eller aktivitet, en medlemsgrense og noen ganger et kommunikasjonskrav - f.eks å ha skype. På denne måten vil du kunne styre hvem som får tilgang til din allianse mer bestemt, noe som i utgangspunktet vil bety at de spillerne har mer erfaring og er til å stole på. Likevel er det veldig vanskelig for deg alene å starte opp en allianse. De fleste spillerne ønsker å bli med i en allianse som allerede har noen medlemmer i seg, sånn at den vet at det er støtte å hente der. Jeg anbefaler erfarne spillerne som ikke er så mye på forumet og prestasjoner til å starte SCA eller en normal allianse.

+ Du setter kriteriene. Strengere kontroll på hvem som blir med i alliansen. Dersom du ser at en spiller vokser, vil du også kunne se at dem er aktiv før rekruttering.

- Ingen garanti for at noen vil joine alliansen. Folk vil for det meste gå etter allianser med flere medlemmer, da dem vet at den alliansen er oppe og går.


Du må selv bestemme hvordan dette skal gå. Tre valg her, tre som har vært brukt opp igjennom historien.

Demokrati

Demokrati innad en allianse fungerer av og til, men det er også avhengig av erfaringen og tilliten til de andre medlemmene. Medlemmer har ideer, sleng dem ut til resten og la dem stemme over hvilket valg dere skal gå for. Med demokrati er medlemmene nær kontrollen av alliansen, og derfor er det veldig viktig at du stoler på medlemmene som du gir informasjon om forslag og ideer til. Av og til vil det være noen spillere du ikke kan stole på. Disse vil gjerne ta dårlige valg som gjør at alliansen kan gjøre det veldig dårlig. Derfor er demokrati ofte en god idè for allianser som er premade.

Diktatur

Diktatur, som du kanskje vet om, er når lederen kontrollerer alt. Fra hvordan en spiller skal spille (offensiv eller defensiv) til hvem som kommer inn og hvem som skal ut. Det kan være bra, da du kan være så streng du bare vil og kan kontrollere hva som skjer i alliansen. Det fungerer bra dersom tilliten mellom leder og medlemmer er bra, men vil mislykkes dersom medlemmene føler at dem vil hersjet rundt for mye. Da vil det bli opprør! Spesielt dersom lederen gjør et veldig upopulært valg. Alt er i hendene på lederen. Anbefales kun dersom du er veldig presis, har masse erfaring og vet akkurat hva du gjør.

Mikset

En miks av både demokrati og diktatur tar det beste fra begge deler. Det beste med dette, er at du kan forme den sånn som du selv ønsker. Jeg anbefaler å la rekruttering og demokrati være opp til lederen. Det aller viktigste er at den personen som har det siste ordet er lederen.

Når du har planlagt dette er du snart klar for å starte ledingen. Før det så må du tenkte på din mål. Hva ønsker du å gjøre og hvordan skal du klare det? I tillegg til dette må du begynne å tenke på et navn. Prøv noe som ikke høres for teit og noobish ut. Enkle navn er som oftest det beste - det samme går for navn med kjente latinske ordtak.

Rekruttering

Hvem som skal rekrutteres er opp til lederen. Lederen burde alltid velge å sette opp kriterier som må være møtt av en spiller før en i det hele tatt skal vurdere å ta dem inn.

Gode kriterier burde være nøyaktige og fulgt nøye bortsett fra enkelte tilfeller. Inntakene kan være at du stoler på personen da du har spilt sammen med han/hun tidligere, eller at vedkommende er venn med en av de andre medlemmene. Kriterier burde inneholde grunnleggende nøkkelting; kommunikasjon, aktivitet, plassert og lojalitet. Det kan bli sett på som en slags kontrakt!

Det å være kriterier er alltid lederen valg. Bare husk at jo strengere krav du har, jo bedre kontroll vil du ha på hvem som kommer inn i alliansen din og derfor også vil være lettere å stole på. Du kan også selvfølgelig velge å ikke ha noen kriterier, men dette betyr at du er nødt til å gå etter dine egne meninger - noe som ikke alltid trenger å være en bra ting. Forespørsler får du nok også masse av, da det er umulig å avfeie en spiller med en gang.

Kriteriene du setter burde bli fulgt, men ikke sett all din lit til det. Noen ganger kan spillere som i utgangspunktet oppfyller kravene ha fått et lite knekk poengmessig, og vil deretter vokse i alliansen etterhvert. Derfor er det viktig å søke på spillerne samtidig som du vurderer å rekruttere dem. Ved å søke på dem kan du se hvordan dem gjør det på andre verdener. I tillegg kan du sjekke kartet for å se om plasseringen til den spilleren kolliderer med resten av dine spillere. Når du vet at dem vil passe inn i alliansen din kan du deretter invitere/godta forespørselen.

Husk å sjekk og overvei dine kriterier ofte; du kan tenke på å gjøre dem strengere en eller to ganger dersom du føler at du begynner å få nok medlemmer. Også når du har oppdatert dine kriterier, kan det være en idè å gå over din medlemsliste for og se om det er noen som ikke helt når opp til dine krav.

Nå som jeg har skrevet litt om hva du burde se etter når du skal rekruttere. Tenkte jeg å ta for meg dette med og invitere og forespørsel...

Invitere spillere

Spillere vil ikke alltid starte med å løpe rundt og si at dem ønsker å joine. Derfor er det godt mulig at du blir nødt til å jakte på de gode spillerne.

Start med å bruke kartet og se etter spillere som ligger på samme kontinent som deg selv. Når du tror du har funnet en spiller som du tror kan være bra, notert navnet hans og let videre etter andre. Når du føler at du har nok spillere til å få opp alliansen og gå, kand u gjøre som sagt over.. Eliminer de spillerne du ikke mener passer til kravene dine (selv om du på dette punktet ikke burde ha noen sånne spillere) og gjør samme søk på disse spillerne. Passer dem enda? Da er det på tide å invitere dem.

Likevel er det å invitere dem sånn uten videre noe du ikke burde gjøre. Det er det samme som å gi noen andre en kontakt uten og fortelle dem hva du gir til han/hun. En barnslig ting å gjøre faktisk! Før du inviterer vil de beste lederne alltid sende en melding først.

Det å sende en melding til spilleren først er en flott ting å gjøre før du inviterer noen. Du viser interesse i spilleren og måten han spiller på. Dersom meldingen er skrevet på en bra måte, burde du kunne overbevise han om å joine deg.

Lag deg en mal for hvordan en generel melding skal se ut som du kan sende til alle. Det burde stå klart og tydelig at du ønsker å invitere dem, men det burde ikke være det eneste. Jeg anbefaler å gi dem noen detaljer som inkluderer mål og hvordan du planlegger å oppnå dem - hvorvidt det er gjennom styrke, antall eller samarbeid. Bare husk å leve opp til løftet ditt til alle sammen seinere, da du vil trenge hjelp fra medlemmene til og få det til å skje. Fortell spilleren hvilken støtte alliansen vil tilby når spillerne etterhvert til spørre etter dette. Skriv også noe om hvilken atmorsfære det er i alliansen. Bare husk å ikke overdrive, eller avsløre noen hemmeligheter. Dersom han ønsker å gå opp mot deg seinere kan han bruke det imot deg.

Grammatikk, tegnsetting og stilen over denne meldingen burde også være bra. Det kan høres ut som barne- og ungdomsskole, men bruk fulle setninger, store bokstaver og komma. Dersom du ikke gjør det så vil meldingen blir sett på som barnslig og kanskje sarkastisk. Når det kommer til stil så bestemmer du dette selv!

Du kan velge å ha det formelt, noe som gjenspeiler seriøsitet. Eller så kan du velge å ha det uformelt, og kan dermed også tenkes å starte en samtale med den spilleren. Alliansen vil framstå som vennlig, men kan også tas for å være useriøs. Jeg vil anbefale deg å bruke den uformelle stilen dersom du har fått et rykte på alliansen. Likevel er det en fin linje mellom det å være uformell og noobish. Det å bli oppfattet som nobb er det verste som kan skje. Husk at førsteinntrykket er alt.

Før du sender meldingen kan det være lurt å skrive med at spilleren må svare innen en viss tid - da får du også sett litt på aktiviteten. Dersom den spilleren ikke svarer innen tidsfristen, er han enten ikke interessert eller kanskje ikke så aktiv som du først trodde. Skulle han svare deg og takke ja, så burde du også stå klar ved å invitere han. Bare husk å ikke bruk for lang tid på dette, da det lett kan oppfattes som om at du ikke er aktiv nok og da vil ikke spilleren joine alliansen din likevel.

Se nå over meldingen. Den mangler et personlig preg! Denne malen skal bli sendt til alle spillerne du ønsker å invitere, men dersom dem finner ut at du har sendt den samme meldingen til andre så kan det lett oppfattes som om at du egentlig ikke er så interessert som du later som. Gjør den derfor litt mer personlig! Bruk brukernavnet til spilleren av og til, og gjør gjerne om på meldingen noen ganger.

Helt til slutt burde du prøve å ikke invitere spillere som allerede har en allianse. Med mindre dem spør deg først (noe som selvfølgelig kan gi problemer etterhvert). Med problemer tenker jeg på at den alliansen kan erklære deg krig, og det er noe du ønsker å unngå.

Forespørsler/søknader

Aller først så burde forespørsler bli skrevet til lederen eller rekruttøren. Dersom dette ikke blir gjort så viser det at spilleren ikke har tatt seg bryet ved å lese allianseprofilen, eller i det hele tatt orker å sjekke litt rundt. Derfor er dette veldig lett å se ut ifra hvem som mottar forespørselen!

For det andre burde søknaden være bra skrevet. Under er det tre eksempler på forskjellige søknader som du mest sannsynlig vil kunne motta under din tid som leder, og i tillegg hva dem representerer i mine øyner. Du kan reagere annerledes/på samme måte som meg - det kommer an på dine kriterier.


Eksempel 1: "kan jeg plz joine din allianse?"

Å jøsses! Dette er lavt og veldig noobish. Jeg har spilt på Gamma og Theta så jeg har erfaring. Denne type søknad viser ingen informasjon eller tegn til erfaring, og burde aldri bli godtatt. Den viser ikke en gang interesse!

Eksempel 2: "Jeg ønsker å joine alliansen din. Jeg har spilt på Gamma og Theta så jeg har erfaring. Jeg kommer til å være aktiv og ønsker å være en del av din allianse."

Det er helt opp til deg dersom denne spilleren får bli med i alliansen din eller ikke. Den viser noe vilje til å ønske og bli med i alliansen, samt at den viser noe interesse. Den gir også lederen litt informasjon om erfaring, men spilleren har ikke brukt spesielt med tid på å få grammatikken korrekt. Det viser litt umodenhet! Jeg vil søke opp spilleren og sjekke litt rundt for å se hva han har gjort tidligere og ut ifra hvor strenge krav du har så kan du enten gi han et vennlig avslag, eller invitere han.

Eksempel 3; Kjære Osl112, jeg ser at din allianse er i mitt kontinent og at dere rekrutterer. Derfor lurte jeg på om jeg kunne joine "allianse 112"?

Jeg har masse erfaring fra Grepolis. På Beta klarte jeg å få 6 landsbyer og fikk etterhvert jobben som forummoderator i "allianse 113". Jeg sluttet på denne verden pga tidsproblemer.

Jeg har også spilt på Delta hvor jeg var nøkkelspiller i "allianse 114" mot "115", hvor vi da kjempet om Hav 45. Vi klarte dette til slutt, og jeg endte opp som nr 8.

Jeg føler at jeg kan bidra mye til alliansen, både med kommunikasjon og strageti. Jeg føler at alliansen deres vil passe perfekt for meg. Min skype er "Spiller123".

Tusen takk "Spiller123".

  • Merk allianse 112, allianse 113, allianse 114 og allianse 115 er ikke allianser som faktisk finner. Det samme gjør ikke spiller123 såvidt jeg vet.

Nesten perfekt! En ganske bra søknad. Bare husk at før du inviterer han så burde du søke opp denne spilleren ved å bruke eksterne verktøy, som f.eks GrepoStats. Dersom han oppfyller dine kriterier kan du sende invitasjonen!

Skulle søknaden se for god ut til å være sann så kan du starte en samtale med han/hun først. Når du starter en samtale burde du kunne se om vedkommende er genuint interessert, eller ønsker innsyn som spion. Etterhvert som alliansen din blir større og sterkere, vil spioner ønske å komme seg inn i alliansen din for og få tak i informasjon. Så dersom søknaden er for god til å være sann, så er det også godt mulig at dette nettopp er en spion.

En annen god måte å avsløre en spion på, er dersom en spiller plutselig hopper fra en topp allianse til din uten noen spesielt god grunn. Vær alltid spesielt skeptisk til spillere som hopper fra allianse til allianse. Selv om dem i 95% av tilfellene er ærlige spillere som ønsker å bli en del av din allianse for ærlige grunner.

Når du mottar en søknad som ikke helt oppfyller dine krav, så burde du vurdere å avslå dem på en vennlig måte. Dersom du ikke svarer i det hele tatt så vil bare spilleren bli utålmodig, og kan starte å mase.

Ledere må være vennlig og oppnåelige, men sterke. Du må ha sansen for å være leder og kan ikke bøye deg under press. Du vil komme til å legge merke til at du vil trenge disse egenskapene mange ganger i løpet av tiden. Dette er hvor du trenger dem!

Send en hyggelig melding hvor du avslår søknaden. Dersom spilleren klager på det, vil det bare vise deg hvor umoden dem er og gir deg bare enda flere grunner til hvorfor du avslo akkurat den søknaden. Du vil også raskt vite at du gjorde det riktige! Sender du derimot en frekk melding tilbake, vil det bare gjøre dem sur og irritert. Mitt råd vil være at du er streng, men ikke frekk. Husk at grammatikken også burde være ok.

Det er det hele om rekruttering i alle fall. Etterhvert som du utvikler deg som allianse vil søknadene renne inn. Ikke aksepter alle med mindre du ønsker dette, men jeg anbefaler deg strengt å ikke gjøre dette. Husk også å søk litt på spillerne som søker og sjekk hva som har blitt gjort tidligere. Noen kan ha en skjult fortid, men det vet du jo ikke før du har prøvd.

Diplomati

Det aller viktigste er at diplomati er ikke rette veien rundt å vinne på Grepolis. Du vil finne ut at dersom du blir allierte med alle, så vil noen allianser finne egne veier og bryte ut - du kan ende opp med å stå midt i et drag og ikke vite hvor du skal gå. Allierte og iaps er ikke alltid til hjelp, men dersom du velger riktig allierte kan det hjelpe deg ganske mye. Derfor burde du alltid være forsiktig når du velger dem ut. I denne seksjonen vil jeg derfor gå igjennom tre forskjellige forhold med andre allianser og fortelle litt om hvordan dem burde bli brukt og ikke.

Allierte

Det er mange ting å ta til betraktning når en skal bli allierte med andre. Ting som plassering, kommunikasjon og hva dine medlemmer tenker. Dersom det blir valgt feil så kan det til og med ødelegge din allianse. Så la oss begynne.

Plassering er en viktig faktor å legge seg merke til. Dersom dine allierte er i nærheten av din allianse, kan dem riktignok hjelpe deg i spesielle situasjoner, men det vil bli mindre og hardere utviklingsmuligheter for deg og din allianse. Men har du allierte som der igjen ligger altfor langt unna, vil dem ikke kunne hjelpe deg like mye, men du vil igjen ha større muligheter til utvidelse. Ha dette i tankene når du velger allierte!

Tenk også framover. Det kan være fint å ha allierte som er i kontinentet ved siden av deg, men dersom det er der du ønsker å flytte deg tidligere så vil ikke det være en så god idè. Dere vil ende opp med å gjøre sånn at alt går treigere for dere når dere da må prøve å spre dere mellom forskjellige øyer. Det vil kun gi en blindvei til slutt!

Kommunikasjon er også veldig viktig. Hold tett kontakt! Dersom det ikke blir gjort så vil alliansen mellom dere to bli svakere og svakere, helt til det faller sammen. Mangel på kommunikasjon kan være dødsstøtet for allianser, som f.eks når to medlemmer fra forskjellige allianser ønsker å ta den samme byen. Sørg for at kommunikasjonen er på topp, ellers kan det resultere i at det blir krig. En god idè for å holde en allianse gående er å starte opp et eller to forum som inkluderer alle parter. På den måten kan medlemmene snakke med hverandre å bli bedre kjent. Noe som til gjengjeld vil gjøre båndet mellom dere sterkere. Andre ideer kan være å opprette spesielle chatter for alliansen ved å bruke f.eks skype.

Allierte må være gode allierte og deretter også ha tillitt til hverandre. Ledere vil ofte opprette allianser mellom hverandre, men når det blir bedt om hjelp så er det sjeldent hjelp å hente. Du vil ønske en allianse hvor begge parter faktisk hjelper hverandre, samt hvor det er respekt og lojalitet mellom hverandre. Altfor ofte vil personer ha hastverk med å lage allianser, men dem fungerer sjeldent i lengden. Ikke opprett altfor mange allianser heller. 1 er nok, kanskje 2 i noen tilfeller. Det å ha for mange allierte vil sette en seriøs demper for utvidelse, og faktisk vil dere etter hvert tvinges til å møte hverandre – det vil ikke være noen annen utvei. Altfor mange allianser vil slakke deg ned!

Og dersom du etter hvert finner ut at du ikke trenger en allianse lenger, så vil du nok bli fryst ut. Du vil bli sett på som en backstabber og du vil finne ut at det blir vanskelig å finne deg nye kontakter. Andre folk vil tro at du ikke har noen respekt for allianser!

Bruk disse tipsene når du skal opprette allierte. En siste ting da, og det handler om hvordan forespørsler om allianse skal foregå og hvordan du håndterer forespørsler. Ikke gjør den tabben å la folk med en gang bli dine allierte. Det er kun når du føler at dere respekterer hverandre nok dette skal være et valg. Ha en lang og god samtale med dem (ingen ”det er hva han sa” vær så snill) og diskuter forskjellige temaer, som inkluderer andre allianser og tanker om utvidelser. Ha full tillitt til dem før du inngår en allianse!

Gode forespørsler burde ikke gå rett innpå dette med allianse. Det burde skje over tid, rolig. Dersom dem går rett på det, så er det heller ikke verdt det. Det er selvfølgelig fint at dem viser interesse, men om man hopper rett inn i det så vil det sjeldent fungere i lengden uansett.

IAPs (ikke-angrepspakt)

La meg komme til poenget – Jeg hater IAPs. La oss være helt ærlige; de hjelper ikke stort i det hele tatt. Det eneste dem gjør er å gi deg en pause sånn at din allianse (og deres) ikke blir angrepet. Dem burde kun bli brukt for å unngå krig dersom du ikke er klar for det enda.

Så dersom den stopper deg fra å blir angrepet – hvorfor ikke bruke dem? Utvidelse er nøkkelproblemet igjen. Dersom du ikke får muligheten til å angripe sterke spillere og utvide deg, hvordan skal du ellers kunne gjøre det?

IAPer vil alltid være midlertidige. Dem blir også veldig lett brutt, da du har ingen/svært liten link til den alliansen på den andre siden. Derfor burde du egentlig aldri stole på en IAP. Vær alltid klar for det som kanskje kan skje dersom IAPen blir brutt. Er du ikke det så kan både du og medlemmene dine raskt være utslettet. Se på en IAP som en ventende trussel!

Ikke bruk IAPer kun for å stoppe angrep eller som en våpenhvile – det vil gjøre sånn at alliansen din framstår som svak. Prøv å utslett dem først!

Helt til slutt, forespørsler. Du burde ikke trenge å forespørre en IAP med mindre du er sulten. I det tilfelle, følg samme regler som tidligere. Skriv et godt brev hvor du setter ned kravene du ønsker. Så snart det er ferdig, og sendt av gårde så kan det hende at du blir nødt til å forhandle. Bruk alltid god grammatikk og tegnsetting, samt at du også burde være høflig. Så snart det er godtatt av den andre parten, så er det egentlig også ferdig. Bare husk at en IAP ikke har mange regler, og dem er lett brutt – vær derfor alltid forberedt på det verste.

Alltid spør deg selv når du mottar forespørsler på en IAP; trenger vi virkelig dette? Vil det hjelpe noe? Det er alltid ditt valg når det kommer til IAPer, men bare husk viktige nøkkelfaktorer.

Merging

Merging er når du merger med en annen allianse for å lage en større (og dersom gjort riktig, sterkere) allianse. Merging blir sjeldent brukt av hver som helst, og burde ikke bli gjort med en gang.

Jeg anbefaler å kun merge dersom det har vært en allianse med en annen allianse for en lengre periode. På den måten burde også tilliten mellom begge parter være høy. Deretter kan du velge å merge til en større, sterke og mektige allianse. Bare ikke glem reglene jeg har satt for allierte, de gjelder her også.

Intern kommunikasjon

Det finnes to hovedmetoder for kommunikasjon rundt din allianse – forum og chat. Men aller først vil jeg skrive litt om hva nøkkelkommunikasjon er.

Kommunikasjon mellom din allianse er kanskje det aller viktigste for Grepolis. I alle fall om du tenker over hvor viktig alliansefunksjonen er for spillet. Uten kommunikasjon, vil ikke din allianse ha noen ordentlig sjanse for å overleve. Om du ikke lar din allianse vite hva om skjer, vil dem sakte men sikkert drive av gårde og alt vil falle fra hverandre.

Har din allianse derimot god kommunikasjon, vil det motsatte skje. Om du har en god måte å kommunisere på vil forholdet dere i mellom bli langt bedre, og du vil til slutt sitte igjen med ganske mange nye venner. God kommunikasjon gjør også sånn at alliansen er så mye sterkere. Dere vil også jobbe som en enhet, i stedet for mange små.


Så, hva burde du prøve å oppnå? Ansvar! Medlemmer burde ha muligheten og ansvaret for å lese forumet, i tillegg tilgang til chat. Dersom dem ikke har det så vil dem bli holdt utenfor og drifte av gårde andre veier. Dem vil ikke være nyttig for alliansen lenger, eller så kan dem velge å heller hjelpe andre allianser. Om det så er tilfelle er ikke spilleren verdt å beholde! I allianser som jeg har vært med i, vil ikke lederne kicke ut dem som faktisk er til nytte.. men dem som ikke gjør noe for seg. Uten kommunikasjon med hverandre vil alt kollapse.

Som en leder må du holde kommunikasjonen gående og være med i chatter. Du må følge med på forumet og se hvordan ting utvikler seg. Dersom du ikke ser noen medlemmer på forumet eller i chatter, så finn ut hvorfor. Du er nødt til å oppfordre til kommunikasjon mellom alle, ellers vil alt mislykkes.

Som sagt tidligere, så er det to hoved metoder for kommunikasjon i din allianse, forum og chat. Dersom dem er satt opp riktig, og det er vennlig og fritt så vil medlemmene etter hvert begynne å prate med hverandre. Om det er satt opp riktig vil alle vite hva som foregår. La oss gå igjennom hver enkelt av dem med tips om hvordan det settes opp ordentlig og suksessfullt.

Chat

Chatfunksjonen er ny til Grepolis og formelt burde jeg bamble om hvor mye chatting er nøkkelen og at du burde bruke skype eller noe sånt.. men funksjonene er jo der, så hvorfor ikke bruke den?

Chat er nøkkelen for utviklingen av din allianse. Medlemmene dine vil få muligheten til å bli kjent med hverandre, og dere får det bedre som en allianse. Det å snakke med hverandre er nøkkelen!


Vær sikker på at alle kjenner til chatten og minn dem ofte på at dem må bruke den. Husk at du også er nødt til å bruke den; bli bedre kjent med medlemmene dine og opprett vennskap. Dersom alle bruker chatten og prater sammen, burde alliansen din klare seg enda bedre i framtiden. Vær også sikker på at alle blir inkludert også, involver alle. Dere er et lag!

Et problem med chatten er at det er vanskelig for deg å se hvem som bruker den. Det er ikke mulig for deg å være våken 24 timer i døgnet kun for å følge med at alle bruker chatten. Det kan være spillere med forskjellige tidssoner også som kan skape noen problemer.

En annen ting som er verdt å huske på er at dersom du velger og nevne viktige ting som alle må få med seg – det er ikke sikkert at alle vil være pålogget samtidlig. Medlemmene vil komme til å trenge en påminnelse også! Det er hva forumet er til for, så lederne burde skrive nøkkelpoeng på forumet. Be også spillerne om å skrive ned sine ideer og tanker på forumet. Dette pga at du ikke alltid vil være der for å følge med. Husk alltid på chatten, da medlemmer ofte vil kunne tenke seg å skrive med deg privat i stedet for å vente på svar i en melding dem sender til deg.


En siste ting, som jeg sa med diplomati tidligere. Bruk det med allierte også, hold kontakten!

Forum

Forumet er "informasjonstavla" i din allianse. Vær sikker på at alliansen vet om forumet og hold dem informert om hva som skjer ved å bruke det. Oppmuntre dem til å bruke det så mye som mulig også. Mitt første råd er å holde forumet vennlig og alltid tilgjengelig. Dersom det er fiendtlig og surt, burde du vurdere å rydde opp der og finne ut hva problemet er. Innsiden av alliansen burde holdes pen hele tiden, og du burde invitere alle medlemmene til å lese forumet. Gjør det innbydende, konstruktiv.. men ikke surt!

Det andre er at det er viktig å holde det rent. Grepolis sitt interne forum er ikke så flink til å håndtere altfor mange tråder, så sørg for at du rydder jevnlig. Der jeg sa at forumene burde være innbydende, så burde du også bruke seksjoner. Du må bruke seksjoner bra, ellers vil forumet bli sett på som rotete og uoversiktlig. Du vil heller ikke ønske å lage altfor mange forskjellige seksjoner – da har informasjonen en tendens til å forsvinne og bli spredt, og da vet ikke spillerne helt hvor dem skal leite. Du ønsker heller ikke for få, da kan det bli virkelig rotete og lite uoversiktlig. Du ønsker å ha dine seksjoner fordelt likt! Under har jeg listet en del forskjellige seksjoner som du kan vurdere å bruke, samt hva dem burde inneholde.

Annonseringer – det er her lederne annonseringer ting som er viktig for alliansen. Lederne burde bruke dette på en bra måte. Gi beskjed til spillerne om store og små ting som kan være viktige for dem å få med seg. Jeg liker å ha det sånn at kun lederne kan poste der, men det er ditt valg.

Nyheter – ganske lik annonseringer. Dette forumet kan brukes til diskusjoner rundt de siste annonseringene.

Koordinerte angrep – medlemmer kan ønske å gå sammen flere for og arrangerte noen koordinerte angrep. Dette vil være det rette forumet for det. Bruk mur her*

Support – dersom spillere trenger støtte så er dette plassen hvor det skal bli forespurt om. Du må være sikker på at medlemmene leser dette forumet, hvis ikke så vil det være slutten for enkelte medlemmer. Bruk mur her*

Rapporter – dersom du/andre medlemmer har mur* som kan være til bruk for andre medlemmer, post det her. Dette er litt blankt! Jeg bruker bare dette forumet når det er krig. Hver spiller har da sin egen tråd hvor dem legger inn spionasje/angrepsrapporter på den fienden. Medlemmer kan også diskutere seg mellom dersom dem skal ta den spilleren ut. Dette forumet er til hjelp sånn at hele alliansen kan samarbeide om å ta ut en fiende.

Claims – en egen seksjon hvor spillerne kan claime landsbyer dem ønsker å erobre. Blir ikke dette brukt så kan det plutselig skje at to eller flere spillere går inn for å erobre den samme landsbyen. Strenge regler og en mal på hvordan dette forumet skal brukes, burde gjøre ting ganske klart og tydelig. Bruk mur*

Guider – en egen seksjon for guider som spillere kan se på dersom det er enkelte ting dem er usikker på.

Off topic – en spamme seksjon. En fin plass for å få venner, og skape et bedre forhold mellom medlemmene. En plass for tilfeldige samtaler!

Kontinent diskusjoner - Et for hvert hav. Kan brukes dersom medlemmene er spredt utover tre-fire forskjellige kontinenter. På den måten kan dem samarbeide bedre!

Husk; ikke bruk for mange seksjoner, men ikke bruk for få heller!!


Noen av disse seksjonene kan kreve maler på hvordan dem skal brukes sånn at forumet holdes rent og pent. Det å bruke maler gjør også sånn at informasjon blir inkludert klart og tydelig i hver post. Når du lager maler, husk at du ikke må lage dem så komplisert. Gjør dem enkle å huske! Du kan også ta og høre med de andre medlemmene om dem har noen ideer til hvordan en mal skal se ut. Merk at * har blitt brukt på noen av titlene over her. Det er en grunn til det! Vær veldig forsiktig når dere poster ting her, da informasjonen som blir postet her kan være sensitiv informasjon som er fint om fienden får tak i.

Uansett hvor streng din rekrutteringspolicy er, kan spioner snike seg inn eller uærlige spillere kan gi bort informasjon. Dersom du finner ut hvem dette er, kick dem ut med en gang. Tilbake til poenget med murer… i tilfelle det er en spion der, fortell medlemmene dine at dem ikke skal poste med antall tropper dem hadde/sendte med. Dersom dem gjør dette så kan spionen gi antallet videre, og dem blir et lettere mål. Selv om det er et internt forum så kan informasjon likevel lekke videre! Dersom et medlem virkelig trenger å vite antall tropper, så kan dette bli gjort over mail.

Som alliansen sin informasjonstavle, er det viktig at alle sammen leser det. Dersom dem ikke gjør det, vil dem kunne drifte bort. Heldigvis, i motsetning til chatter så er det en enkel måte å sjekke aktiviteten på forumet. Advar først medlemmene om en aktivitetssjekk, og etter kanskje en uke eller noe sånt så kan du lage en tråd som heter ”Aktivitetssjekk”. Gi medlemmene et vist antall timer (24 timer er vel greit nok) til å svare ”hei, her er jeg!”. Så snart det er gjort lager du en liste over alle medlemmene i alliansen. Fjern alle som har svart og du står igjen med dem som ikke har gjort det. Avhengig av hvor streng du er, kan du gi dem en advarsel eller kicke dem ut. Men bare husk at før du kicker dem ut at dem ikke hadde en god grunn.

Medlemsbase

Du har medlemmer, ja.. Men det er flere ting som burde bli gjort klart for deg som leder.

Det aller første du trenger å få med deg er at medlemmene i alliansen din ikke er roboter. Dem er ikke nødt til å svare på alle dine kommandoer; spillere har egne tanker og meninger. Har dem ikke tillit deg til, så vil dem heller ikke høre på deg. Du er nødt til å få respekt hos dine medlemmer.

Du kan få tillit og respekt på flere måter. Det viktigste er å faktisk lytte til ideene dem måtte ha. Ved å høre på hva dem har og si, vil du automatisk få tillit og respekt. Dem vil sitte igjen med følelsen om at du kommer til å føre dem i riktig retning.

Det å støtte medlemmene sine og hjelpe dem er hva en leder skal gjøre. Gjør du dette vil du også få tillit. Hun/han vil tenke at du ønsker å hjelpe dem som trenger det, og det er veldig bra.

En annen måte å få tillit på, men kanskje mer lojalitet er via chatting. Det krever ikke så veldig mye av deg, men ved å skrive (selv om det er helt uformelt), så er det en fine måte å styrke lojaliteten på. Det kan virke som ikke så veldig mye, men snart vil du starte med å bygge forhold mellom deg og hvert enkelt medlem. Du vil snart finne ut at de medlemmene du har et godt forhold til, vil være langt mer lojale mot deg i motsetning til dem du ikke har noe forhold med.

Så snart du får respekt er du ikke så fryktelig langt unna det å bli en god leder. Bare husk hvem dine medlemmer er! Og med det så mener jeg uansett om dem er erfarne, elite eller helt ny til Grepolis. Dersom du klarer å huske på dette, vil det også være letere for deg å tilpasse deg til hver og en av dem.

F.eks kan du prøve å lære nybegynnerne noe, mens elite og erfarne spillere ikke trenger like mye "tilsyn". Men spillerne er likevel nødt til å ha tillit/respekt for deg.

Ledelse

Du er lederen, men som du allerede kan se er mye jobb for kun en person alene. Du vil kanskje etterhvert ønske å rekruttere flere ledere, rekruttører, diplomater og rådigvere.

Dette beror på hvor mye tid du har og hvor mye du stoler på din egen måte å lede på. Har du mye tid eller ønske å kontrollere flere ting, trenger du kanskje kun å forfremme en eller to spillere til - da som diplomat/rekruttør. Disse personene ha ekstremt mye tillit til deg, og du burde ha tillit til at dem gjør jobben sin ordentlig.

Har du derimot mindre tid eller er usikker på dine ferdigheter som leder. Kan det godt hende at du ønsker å rekruttere flere ledere. Ingen er perfekt, selv ikke du! Alle har sine styrker og svakheter. Prøv å rekruttere spillere som allerede har erfaring fra før av, eller eksperter i de forskjellige områdene som du kanskje ikke er like god på. Ved å gjøre det vil du raskt styrke hele alliansen, samt effiktiviteten.

Når du føler at det er på tide å dra inn rådgivere, så noterer du dine styrker og svakheter. La oss si at du er en flink til å rekruttere, men er dårlige på å holde forumet ryddig eller koordinere angrep, merk deg det. Du vil da ønske å fylle inn de svakhetene dine med andre spillere som klarer dette bedre. Se etter disse ekspertene i alliansen din. Spør etter spillere som har erfaring fra de spesifikke jobbene.

Det er veldig veldig viktig at du tenker litt før du forfremmer noen.

Aller først, hvor ny er dette medlemmet? Selv om nye medlemmer kan være god til jobben sin, så burde du heller prøve å finne folk med erfaring.

For det andre, har du gjort etterforskningen din godt nok? Prøv å finne ut hvilke posisjoner han/hun har gjort tidligere, og hvor godt dette ble gjort. Se hvilken type allianse det var, og hvilken politikk den alliansen hadde. Du kan også prøve å snakke med tidligere ledere, skaffe deg referanse.

For det tredje, hvor aktiv er spilleren? Om du skulle finne på å forfremme en inaktiv spiller, så vil ikke den personen gjøre jobben sin ordentlig/ikke i det hele tatt. Du vil komme til å vente på han/hun.

Sist men ikke minst, hvor mye makt kommer den spilleren til å få og hvordan vil personen bruke den? Dette er kanskje det aller viktigste spørsmålet du kan stille deg selv, da makta faktisk kan brukes imot deg. Altfor ofte forfremmer andre allianser (både helt ferske og topp) andre spillere til ledere altfor raskt uten å tenke, og før man vet det så er hele alliansen borte. Derfor er det å tenke nøkkelen! Hvor mye snakker dere med hverandre? Spørsmål som det kan du raskt finne svaret på ved å leite gjennom forum og chatter. For nettopp denne grunnen bruker jeg å forfremme medlemmer som er nærmere meg til ledere osv.

Se på medlemmene rundt om i alliansen. Det er også viktig å annonsere at du ser etter en ny diplomat osv. På den måten kan du sjekke interessen.

Forfremmet

Så snart du har gitt dem du ønsker å forfremme sine nye rettigheter, er det nå på tide å trene dem. Dette høres kanskje dumt ut da noen av dem allerede har gjort denne type jobb før, men det jeg mener med å trene dem er å fortelle deg om dine kriterier og policy. Gjør dette ved å enkelt sende dem en melding med kritierer, hvor strengt det er og hva spillerne/alliansen er nødt til å gjøre for og klare det. Si også noe om en grense sånn at rådet vet hvor mange! Hold lederne dine oppdatert også. Dersom du skal senke kriterier eller endrer policy, så er dem nødt til å få beskjed.

Du vil også trenge at de andre lederne rapporterer tilbake til deg regelmessig. Dem er også nødt til å få din avgjørelse på ting regelmessig. For nettopp den grunnen er kommunikasjon veldig viktig mellom deg og de andre lederne. Jeg anbefaler å sette opp et forum for dette sånn at alle får tak i hverandre der, samt at du kan bruke det forumet for å få ideer og tanker fra de andre i ledelsen på ting. Bare husk å skjule det sånn at kun ledelsen kan se forumet.

Jeg vil igjen også anbefale chatter. Dine lederne vil komme til å være nødt til og kontakte deg raskt, så jeg anbefaler å bruke Skype i tilfelle noe som haster skjer. Det er også til for å skape mer lojalitet mellom deg og dine ledere.. selv om ledelsen allerede burde stole på deg og du på dem selvfølgelig.

Dersom en leder blir inaktiv, vil du bli nødt til å erstatte han/hun eller snakke med personen det gjelder. Det samme går for dersom du føler at den personen ikke gjør jobben sin ordentlig/godt nok. Effektivitet er den eneste grunnen til at du rekrutterte nettopp disse hjelpespillerne.

Jeg vil repetere dette. Du må ha respekten fra de andre lederne, og du må selv respektere dem hele tiden. Dersom ikke så er det bare en katastrofe som venter.

Offentlig image

Ditt offentlige image er nøkkelen her. Du burde aldri dømme boken fra sitt cover, men altfor mange spillere gjør dette. Dersom du har et dårlig offentlig image, vil nok ikke spillere ønsker å være i alliansen din eller alliere seg med deg. Har du et sterkt offentlig image, vil du merke at flere spillere kommer til deg og vil prate med deg på forumet.

Profil

Når noen ser på en allianse, så vil det første dem se er profilen. Derfor trenger du en profil som gir et godt inntrykk av alliansen. Dette inkluderer et greit våpenskjold og klar tekst. La meg gå nærmere inn på hva du burde ha med, og hva du absolutt burde unngå.

Enkle poeng først. Aldri putt ASCII sverd på profilen din. Mange elite og gode spillere ser en gang på dem og tenker nei. Ved å putte ASCII sverd i din profil, vil du se ut som en allianse for noobs. Dette går for alle ASCII design, uansett om det er en ridder, hodeskaller osv. Dem er alle noobish!

En ikke ting jeg har lagt merke til på Grepolis er at alliansen sine allierte står på framsiden. Hvorfor? Dette er totalt latterlig. Allierte og IAPs er noe som skal holdes mellom din allianse og den andre parten, ikke alle sammen. Dem er ment for å hjelpe deg, støtte deg.. men absolutt ikke for å vises fram til alle sammen.

Men det en skal gjøre… vel, det er få. Sørg for at den rette personen andre skal kontakte står vist. Dette er for å gjøre sånn at alle de meldingene går til den rette personen. På den måten slipper man at andre spillere sender dine søknader eller andre forespørsler feil pga at informasjonen er feil.

Hold teksten kort og enkel. En trist virkelighet er at veldig mange spillere ikke ønsker å lese informasjon som er for lang. Om du klarer å holde deg til noen få setninger, vil du oppleve at du får langt flere interesserte spillere.. i motsetning til hva du ville gjort dersom teksten var lang (som denne guiden).

Jo bedre grammatikk du har, jo mindre noob vil du framstå som. Det samme går for tegnsetting! Har du masse skrivefeil vil andre folk tro at du er en noob, umoden eller veldig ung. Og tro meg, det er ikke sånn du ønsker å framstille deg selv.

Inkluder et våpenskjold i profilen. Frasen ”et bilde sier mer enn 1000 ord” høres kanskje teit ut, men det stemmer ganske bra i dette tilfelle. Om du får det gjort riktig, vil det dra til seg oppmerksomhet. Jeg anbefaler å lage et våpenskjold i et redigeringsprogram (Aicy, Anmolr, Benvolio eller Carf) som er laget for sånne ting. Du kan også få noen andre til å lage et våpenskjold til deg dersom du ikke føler deg komfortabel med det. En siste ting som våpenskjold er å holde det relevant.

Offentlige forum

Det offentlige forumet er ofte den plassen hvor allianser blir kritisert og diskutert. Det vil være hovedplassen for diskusjoner rundt din verden. Dersom du ønsker å bli gjenkjent av samfunnet så er dette plassen du burde være. Om du ønsker mer informasjon om din Grepolis verden, eller lære andre nyheter - kom hit.

Medlemmener av din allianse kan kanskje allerede være på forumet. Det første du burde gjøre er å fortelle dem at dem representerer alliansen på forumet, på samme måte som du gjør. Ikke vær idioter; oppfør dere ordentlig. Ikke glem grammatikken (det avgjør ganske mye). Om du gjør dette vil du nok klare deg bra. Under følger noen tips til det offentlige forumet.

Skaff deg noe rykte. Gjør noen små konstruktive poster på verdensforumet. Du vil bare bli mer og mer kjent, samt også få deg noe rykte.

Når du samler rykte, ta fordel av noen av de forumlekene som bruker å være der. Som regel vil noen starte en "Rate spillere over deg", "Allianse, krig eller oppløsning" eller "Rate alliansen", så ikke glem å få alliansen din ratet. Etterhvert vil flere spillere få opp øynene for alliansen din.

Bruk deg av signaturfunksjonen også. Ofte har spillere veldig kule signaturer som reklamerer for alliansen dem er med i, så bruk den til din fordel. Snakk med noen som vet hvordan grafikk fungerer, eller spør en av dem som lager signaturer om å lage en til deg - til gjengjeld gir du ryktepoeng.

Aldri opprett en egen tråd på forumet som kun handler om din egen allianse. Disse "Vi er ridderne av Narnia og vi er her for å rule verden" postene ser veldig nybegynner ut og du vil raskt legge merke til at forumet vil hate deg for det. Gjør du det vil du også sette en blink på hodet ditt! Selvfølgelig vil du kunne opprette en egen tråd dersom du har noe veldig spesielt å fortelle om - f.eks krig mot en topp 10 allianse. For det lager du jo selvfølgelig en PnP!

PnP (Politikk og Propaganda)

For og lykkes vil du kunne trenge å bruke PnP på forumet. Propaganda blir brukt til å påvirke andre spillere til og ha de samme meningene som det du har. På Grepolis er propaganda vår media!

Det er viktig at du får PnP's riktig. Om du får det riktig vil du kunne ha mange fordeler fra å enkelt lage alliansen se mer attraktiv ut til å faktisk kunne vinne en krig. Men der igjen, gjør du det feil kan det bli forferdelig.

Det leder meg til det første poenget, "hvorfor brukte Pnp?" spørsmålet. Vel, du kan ganske enkelt vinne en krig ved å bruke det. Allianser kan bli latterliggjort offentlig og kan oppløses pga det.

Det leder meg til det andre spørsmålet; "er det noen farger?" Ja. Blir det gjort på feil måte eller du ikke klarer å svare for deg når du først kommer med anklagelser, vil du bli revet i filler umiddelbart. Det samme går for dersom et er noen smutthull i din PnP. En eller annen morsom person kan rask snu masse forbanna spillere på deg.

Så det å lage gode PnPs. Det er kunst for å være ærlig og vil ta noe tid. Det kommer også litt an på hvilken PnP du skal lage - er det en krigserklæring eller skal du avslære en hemmelighet om fienden. Det er en viktig ferdighet å lære deg!

La oss si at du ønsker å avsløre en hemmelighet. Det aller første du burde gjøre er å samle bevis. Dette kan inkludere forskjellige meldinger og forumposter på det interne forumet (fra dem selvfølgelig). Printscreen alt! Og dersom du får det fra en annen kilde, vær veldig sikker på at den kilden er pålitelig.

Nå skal du skrive en post hvor du avslører fienden. Bare husk at publikum er her for underholdning, og ikke politisk sjargong (selv om noen er her for det også selvsagt).

Skriv fast, sterkt og legg til litt komedie. Ikke legg til altfor mange morsomme bilder, men dersom det er noen som er veldig relevant - bruk dem. Også (jeg vet at jeg repeterer meg, men virkelig)... vær sikker på at du bruker god grammatikk, tegnsetting og setningsoppbygging. Gjør du ikke det vil veldig få ta deg på alvor, og du blir sett på som umoden.

Ikke overdriv med komedien. Vær sikker på at dine argumenter er solide, god formulerte argumenter, ikke ubrukelig men morsom. Vær sikker på at din PnP har et poeng! Som jeg lærte på skolen, bruk PBF (poeng, bevis, forklaring). Utelat bevisene og hele opplegget ditt blir ødelagt.

Ikke glem å sjekke PnP'en selv når du er ferdig med å skrive den - du kan også få noen i alliansen din til å se over. Det trengs kun en person til å se en feil som du kanskje ikke la merke til. Det går for det samme dersom noen prøver å bruke PnP mot deg. Finn det som er feil og det steget framover vil raskt være 10 steg tilbake. Kun når du er helt der, post det.

Med krigserklæringer vil du få en mer blank side sånn at du kan gjøre som du selv vil. Du kan legge til litt flere bilder dersom det gjør det hele mer underholdene. Bare husk at poenget må være klar - hvorfor erklærer du krig?

Fiender og krig

Du er bundet til å ha fiender på Grepolis. Og du er bundet til å ha krig.. hvordan skal du ellers kunne dominere?

Du kan få fiender for flere forskjellige grunner. Fra å krangle over farming av hverandre til en uenighet. Fiender vil prøve å saboter og ødelegge deg, bruke forumet først for å så gradvis bygge seg oppover.

Første rådet er å alltid være klar. Sett deg aldri tilbake og slapp av pga at på Grepolis vil kriger kunne skje hele tiden. Er du ikke klar, blir du sittende fast i et hjørne så snart krigen starter. Vær sikker på at medlemmene dine har tropper, og ofte er det bra å vite hvilke offensive/defensive tropper dem har (f.eks offensiv, defensiv, kun marinetropper, ram/katapulter osv).

Men husk dette. Krig kan bli erklært når som helst og ofte er det ikke fiender som erklærer det. Andre allianser vil ønske å ekspandere i din retning, and dersom du står i veien vil dem være nødt til å fjerne deg før dem kan utvide seg videre. Derfor anbefaler jeg deg å følge med på nærliggende allianser for å se hvilken retning og hvordan dem ekspanderer. Ser du at dem beveger seg mot deres retning, fortell medlemmene dine om det.

Når en krig blir erklært, er det lojaliteten du tidligere fikk som vil komme til god bruk. Det samme går for tillit og respekt! Alliansen din blir nødt til å jobbe sammen som en enhet. Hvis ikke kommer dere til å tape.

Opprett den rapportseksjonen jeg nevnte tidligere. Lag en post for hvert medlem og lim inn all informasjon om fiendene på den veggen. Det lages en slags katalog sånn at spillerne kan finne informasjon om den og den fienden lett.

Fortell medlemmene dine om hva som skjer og koordiner. Få medlemmene dine til å koordinere og jobbe sammen. Gjør dere dette kan dere klare å holde dere sammen som en allianse. Blir det ikke gjort derimot vil det kunne ende i at dere taper og blir separert.

Støtte også. Dersom et medlem spør etter støtte, gi det til han. Når du gjør det vil andre spillere også gjøre det samme som deg. Spør etter støtte ved å bruke massmail også! Når du gjør det vil den landsbyen som trenger det ha en bedre mulighet til å bli stacket og forsvart. Bare husk at det alltid er en god idè å støtte landsbyer som er de mest utsatte først.

Prøv å hold det til en mot en krig. Dersom du trenger allierte, spør allierte og bruk allierte. Men ved å gjøre det så vil jo ditt offentlige bilde reduseres, og du kan bli sett på som en allianse som ikke klarer/tør å slåss sine egne kamper - det er ikke en tittel en burde være stolt over. Ikke true med å fortelle allierte at du har fiender og at du har en krig eller flere på gang.

Bruk propaganda til din fordel. Ikke skriv offentlig at den alliansen "ruler" på forumet da det bare vil ødelegge ditt rykte, selv om du måtte vinne.

Det siste tipset er at du holder kontakten med lederen for fienden. Det høres kanskje teit ut, men det er virkelig ikke det. Det viser bare at du er grasiør og at selv om du ikke kommer til å være forsiktig på slagmarken, så minner du bare deg selv på at dette er et spill. Husk også å ikke være sur når du snakker med fiender! Etter at krigen er over vil du nok se deg tilbake og kanskje ikke være fullt så imponert over deg selv.

Bruk disse tipsene igjennom krigen mot suksess, men en viktig lekse som enda kan bli lært er tiden for å erklære krig. Som f.eks dersom du ikke er klar for krig, så vil det mest sannsynlig bli altfor enkelt for den andre parten.

Aller først, krig burde aldri bli startet før koloniskip er klare. Det vil ikke skje noe dersom du ikke kan ta landsbyer fra fienden, og det eneste som skjer er at ting går i sirup. Du vil heller ikke kunne gjøre så fryktelig mye skade før koloniskip kommer ut. Det er poengløst!

Aldri erklær krig mot en allianse som ligger for langt unna deg (3-4 kontinent unna). Det vil være en vanskeligere krig som vil være nesten umulig å vinne. Det vil i det lange løp bare bli veldig kjedelig for dine medlemmer.

Aldri erklær deg inn i en krig du ikke kan vinne. Med mindre du faktisk planlegger å tape, ikke gjør det. Det vil være selvmord! Ja det kan være odds imot, men aldri gå inn i en krig du ikke kan vinne.

Og som sagt før; forbered deg for krig. Vær sikker på at du er klar da du ikke helt vet hva som kommer. Uansett om det er ekte nukes eller taktisk spill, vær forberedt på alt!

Gjenvinning

I din allianse vil det alltid være medlemmer som ikke presterer like bra. 9/10 av gangene er det inaktivitet! Dersom du er usikker på hva inaktivitet er så betyr det at spilleren ikke er aktiv lenger. Dette gir veldig store problemer for en allianse! Det finnes selvfølgelig andre grunner til hvorfor en spiller ikke presterer, men for det meste er det inaktivitet det går på.

Sjekk etter inaktive eller spillere som ikke presterer bra nok ofte. Gjør dette ikke kun med å se på allianselista, men også ved å sjekke GrepoStats eller GrepoWorld for å finne ut hvor mye dem faktisk har vokst (om noe i det hele tatt). Dersom du er sikker på at en spiller er inaktiv, prøv å snakk med han/hun. Du kommer til å måtte være nødt til og gjøre noe der uansett etter hvert! Du kan enten kicke og rekruttere, eller ta og erstatt.


Kick og rekrutter

Kicking og rekruttering er den første metoden. Som navnet tilsier så kicker du inaktive og erstatter dem ved å rekruttere nye spillere. Men dette har flere negative sider med seg enn hva folk flest faktisk tror. La meg gå igjennom fordeler og ulemper med dette.

Aller først den mest åpenbare fordelen; du kvitter deg med inaktive og får inn nytt blod. Du vil ha nye, entusiastiske og aktive spillere.. i tillegg blir du kvitt mye unødvendig vekt og dødkjøtt som holder deg nede. Dette leder også til den andre fordelen; da dem har prøvd hardt for å komme inn i alliansen vil dem jobbe langt bedre i alliansen og vise at dem er verdt noe.

Siste fordelen er at du kan rekruttere på spesifikke plasser (f.eks du kan rekruttere dem som er på en svak plass). Og de inaktive kontoene kan lett bli erobret av din allianse, så det er ingen grunn for å være redd for og miste landsbyer/poeng.

Så er det noen negative sider. Du kan gjenvinne medlemmer! Det vil skade kommunikasjonen innad i alliansen og skade atmosfæren, spillerne vil miste bånd til de nye spillerne. Det vil bli verre dersom den/de som blir kicket var godt likt og hadde mange venner.

Den andre negative tingen kan være selve spilleren. De nye spillerne trenger ikke nødvendigvis å komme seg opp til standarden. Det er alltid en risiko å rekruttere nye medlemmer!

Ta og erstatt

Ta og erstatt er ikke en så åpenbar tittel. Med å ta og erstatte betyr at du får passordet til en konto og gir det videre til noen andre, mest sannsynlig en venn. Dette har også sine fordeler og ulemper!

Fordelen er at du ikke trenger og kicke ut kontoen. Du får inn nye, aktive og erfarne spillere som er interessert i å fortsette på kontoen. Og siden du kjenner han/hun, kan du stole på at den kontoen vil være i gode hender.

Men igjen, ulemper.. spilleren du får inn på kontoen er ikke alltids like tilknytta kontoen vedkommende får som han ville vært dersom det var hans konto fra før av. Se på kontoen som en baby! Medlemmene passer på kontoen sin og sørger for at den vokser seg større. Så kommer det en annen spiller og adopterer kontoen i en alder av 2, 3, 4 år. Dersom vil kanskje ikke spilleren være like knytta til kontoen sin som hva dem normalt ville vært.

En negativ ting som er sammenligna til hvor kick og rekruttering kommer inn. Det faktum at det kan forårsake brudd i atmosfæren i alliansen. Den spilleren alle sammen kjente er borte, og den andre erfarne spilleren kommer inn. Spillere kan mislike litt at en mer erfaren spiller kommer inn!


Jeg kan garantere deg at du vil få inaktive spillere, men måten du velger å håndtere dem er helt opp til deg.

Hvorfor allianser oppløses

Jeg har gått igjennom sånn ca alt du trenger å vite når det kommer til dette med og lede. Og jeg tror du vil være glad også, flere tusen ord er ganske mye å lese. Jeg ønsker å fortelle litt om hvorfor alliansen oppløses og gi noen tips til hvordan en kan stoppe disse problemene.

Den første er nok mest sleipt! Oppløsing fra ”innsiden”. Dette skjer når du gir rettigheter til noen du tror du kan stole på. Men i stedet for å gjøre som du ønsker, vil dem umiddelbart starte med å kicke ut alle medlemmene og plutselig er hele alliansen borte. Du kan aldri garantere at dette ikke vil skje, men dersom du forfremmer folk forsiktig og kun spillere du vet du kan stole helt på.. så burde ikke dette skje!

Inaktivitet er en annen ting – en stor dreper for mange allianser i midt/slutt spill. Folk slutter rett og slett å bry seg etter en stund, og kan bestemme seg for å forsvinne for en stund. Dette kan en forvente seg i alle alliansene, men det kan bli løst ganske lett. Gjenvinn medlemmene! Bare husk på å ikke gjøre det så ofte.. det kan ødelegge all kommunikasjon og atmosfæren i alliansen.

Dette åpner for en annen grunn til oppløsing; mangel på kommunikasjon. Som jeg har sagt mange ganger tidligere i denne guiden – det og miste kommunikasjonen vil bety at ingen vet hva som foregår og medlemmene vil starte med å forsvinne. For å unngå dette må du være sikker på at hvert eneste medlem i alliansen er involvert i kommunikasjonen og sørg for at chatter og forumet er lest.

En annen ting er uenighet. Jeg har sett en god del av dette fra mange allianser. Dersom folk ikke liker en avgjørelse, så forsvinner dem. Derfor er det alltid viktig å sjekke med medlemmene før man gjør noe drastisk. På den måten kan du få både fordeler og ulemper med forslag.

Krig er vel den måten som ikke er ditt problem. Du kan likevel hjelpe til med å forhindre de største skadene. Vær sikker på at alle er klare og sørg for at støtte er tilgjengelig dersom nødvendig. En siste ting kan være mangel på lojalitet. Dersom medlemmene ikke er lojale eller ikke stoler på deg, dem kan igjen også drifte bort. Så snart dem er uenige med deg eller ikke stoler på deg lenger, vil dem enten forlate alliansen eller bli inaktive. Derfor må du få opp lojaliteten, og det er flere måter å gjøre det på – send dem støtte når dem ber om det osv.


Det er helt sikkert flere grunner også, men dette er de mest brukte grunnene jeg har sett så langt.

Siste ord

Det er aldri noen garantier for at du kommer til og lykkes med å være leder, men denne guiden gir deg i alle fall noen råd og du kan i det minste forbedre deg. Dersom du ønsker å komme med tilbakemeldinger eller ønsker å få noe lagt til, så kan du kontakte meg på forumet. Uten hjelp fra dere vil jeg aldri finne ut hva jeg evt har glemt å ta med. I tillegg ønsker jeg å høre fra deg dersom du er veldig uenig i dette jeg har skrevet.

Noen føler at det å lede kan bli lært, mens andre mener at du er født som leder og at dem har et instinkt. Jeg sier heller at du er aldri garantert i å bli en god leder, men her er det råd å få.

Oh, en annen ting. Alle har en egen måte å lede på. Jeg vet dette. Jeg har prøvd så godt jeg kunne å tilpasse denne guiden sånn at den skal bidra til alle ledermåtene.


Takk for at du leste!

~Osl112